Forum Download app Gifts
100% Karicha's Baby / Chapter 3: KB-3

Read Karicha's Baby - Chapter 3 online

Chapter 3: KB-3

Dumaan ang maraming araw at pasukan na ulit ni Karicha Bael-Saige. "Bangon na Baby Kari!" Her Papa Kard patted her gently on the shoulder.

"Ayoko pumasok, Papa, ikaw na lang proxy ko?" Nagtalukbong ng kumot ang bata. Kard just smirked and said, "Matanda na ako para pumasok sa school." Kari started giggling.

"Mommy! Kinikiliti ako sa paa ni Papa, make him stop!" Kasalukuyang nagluluto ng almusal si Quelly nun.

"Bumaba na nga kayo! Wash your face first Kari, ayaw mo naman na makita ka namin with still muta in the eyes no?"

Tumigil na sa pagkiliti ng paa si Kard at binuhat na parang sako ang anak, papunta sa banyo. "There you go, my beautiful, daughter!"

Sinarado niya ang pinto. "Tsk! I just want to play Hooky." Grabe! Kabata-bata gusto na agad mag-cut class. Kari just shrugged off her feelings of playing Hooky and washed her face na.

"Say ah!!!" Subo ni Alfred ng kutsarang may SPAM at kanin papunta sa bibig ni Kari.

"Daddy naman eh! I'm not a baby!" Natawa naman ito. "Sungit naman!" Binaba niya ang kutsara at kumain na ng sarili niyang almusal.

"Ikaw nagprito Mommy?" tanong ni Kari sa ina. "Oo, napilit ako ng chef daddy mo, bad no?"

Kari smirked internally, and finally putting the spoon on het mouth. "Tapos na ako!"

"Sit down and finish your breakfast, Anak." She made a duckface yet still sat back down.

Sa dalawang tatay na meron si Kari, kay Alfred siya mas nakikinig kasi very strict ito when it comes to her well being. Si Kard naman, ang spoiler sa mga gusto niya gawin at makuha. "Magiging ka-eskwela mo na si Ark Shi, magsimula na kayo magligawan."

Kababata niya si Ark Shi at namula na parang kamatis si Karicha. "Hunny! Ako lang boyfriend ni Baby Kari." Umangal si Kard.

"Tumigil ka, basta yung usapan namin ni Mareng Dia, ipapakasal silang dalawa." Nagpatuloy ang discussion ng mag-asawa at hindi na yata napansin ang pag-alis sa lamesa ni Kari.

"Daddy, let's go?" yaya nito kay Alfred. Tumango na lang ito at hinawakan as usual ang kamay ni Kari tuwing papasok ito sa school. Walking distance ang eskwelahan nito kaya naman nagsimula na silang maglakad.

"Type mo ba si Ark Shi?" namula nanaman ang bata nang mabanggit ang taong yun.

"Daddy kasi ano, we're just friends, tingin lang namin sa isa't isa ay friends, okay?"

Tumango ang kanyang Daddy. Nawala ng konti ang pangamba nito sa pagkakaroon ng crush ng anak sa lalaking nagngangalang, 'Ark Shi.' Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/karicha&apos;s-baby_15545683206915205/kb-3_43121505038555319">www.webnovel.com/book/karicha&apos;s-baby_15545683206915205/kb-3_43121505038555319</a> for visiting.

"Dito na tayo, Daddy yo! Alis ka na." Medyo kumurot ang puso ni Alfred sa pagpapaalam sa kanya ni Kari.

Still, his god-daughter na tinuturing niya rin namang anak, is the most important to him, nowadays.

Tanggap niya na isa nang pre-teen ang bata pero iba pa rin kasi na ma-attach siya dito since babyhood.

"Naks, Ikaw nanaman ang naghatid ah? Consistent!" Kumunot ang noo niya sa nagsalita.

"Ikaw nanaman ang naghatid sa pamangkin mo? Wow! What's new?" balik ni Alfred sa babae.

"At least ako, related by blood nung hinatid ko, ikaw ba?" Sa isip-isip ni Alfred, gusto niya banatan na ang babae pero hindi siya ganung tao.

"You're done right?" Hindi na hinintay nito ang sagot o reaksyon nung babae kasi tumalikod na siya para makauwi na sa bahay nila Quelly.


CREATORS' THOUGHTS
SleepingDreamer SleepingDreamer

Good morning my Sleepies!

Mukhang maaga na ulit ako mag-update nito.

Well sana!

Baka mapaaga ang story ko about kay Alfred and his girl.

Kahit ayoko siya bigyan ng girl. Sa wattpad ko ilalagay. Siguro valentines' ko ipopost dun.

Anyways, thanks for the support!

Dasvidanya!

next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C3
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.