Read Life Again - Sue_suessia - Webnovel

/ History / Life again

Life again Life again original

Life again

History 2 Chapters 410 Views

Author: Sue_Suessia

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"Амиа хорлосон ч үхэлгүй цаг хугацаагаар аялна гэдэг хүний чадах зүйл яавч биш тиймээс магадгүй би чөтгөр байх"

Тэрээр цаг хугацаагаар аялан эртний Гүрёод ирсэн ч өмнөх амьдралдаа солонгос хүн бус монгол хүн байв. Гэвч энд ирснээр түүний амьдрал эрс өөрчлөгдөж уйтгар гунигаар дүүрэн нүдтэй бүсгүй Их Юань гүрний хааны хайрыг хүртэж өдгөө түүний их хатан болжээ.

Tags

Popular tags for the story

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Sue_Suessia