Love & Consents: The Forbidden Series 1 - Realistic Fiction

/ Realistic Fiction / Love & Consents: The Forbidden Series 1

Love & Consents: The Forbidden Series 1 Love & Consents: The Forbidden Series 1 original

Love & Consents: The Forbidden Series 1

Realistic Fiction 5 Chapters 41.2K Views

Author: AuraRued

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Unang nagtagpo ang landas ni Ali at Julia sa lamay ng ina ng huli. His identity was mysterious, kahit ang mga kamag-anak niyang nasa loob ng punerarya ay hindi alam ang totoong kaugnayan ng lalaki sa pumanaw na babae. Ang huling habilin ng ina sa sulat na ginawa bago ito namaalam ay iiwan siya sa pangangalaga nito at dahil walang ibang gustong kumupkop sa kanya kaya nauwi siya sa kustodiya ni Ali.

Comfortable was an understatement, Julia grew up showered with so much affection from Ali, not to mention the affluent life she's having. She could never ask for anything else. Ngunit naguguluhan ang puso niya dahil sa araw-araw na pagsasama nila nito ay tila mas lumalalim at nagiging kakaiba ang nararamdaman niya para dito. Kahit sa mura niyang pag-iisip ay alam niya na hindi lang typical na pagmamahal sa magulang iyon.

Paano niya haharapin ang pilit umuusbong na pag-ibig? Lalo at sa mata nito, sila ay mag-ama.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author AuraRued

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results