Love into Dream - Teen

/ Teen / Love into Dream

Love into Dream Love into Dream original

Love into Dream Love into dream

Teen 22 Chapters 12.5K Views

Author: PeacefullyEyes

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Sabi nila ang panaginip ay isang paraan para makatakas sa reyalidad na tinakbuhan o ayaw nating tanggapin. Sabi pa nila ang panaginip ay malayong magkatotoo sa reyalidad, siguro kaya hanggang sa paningip lang kaming dalawa.

Pero ang panaginip para sa amin ay ang aking reyalidad. At ang reyalidad ay ang aming bangungot dahil kahit kailan at kahit anong gawin namin ay hindi pa rin namin pwede makasama ang isa't-isa.

Dahil 'yon ang tadhana naming dalawa.


Love into Dream
By: PeacefullyEyes

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.