Forum Download app Gifts
14.94% Love To The Destiny / Chapter 13: 13 The Appointment

13 The Appointment - Love To The Destiny - Chapter 13 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 13: 13 The Appointment

Sa kalagitnaan ng daan sa highway. Nakasakay si Celine sa sasakyan. Papunta sya sa grocery para mamili ng pagkain. Biglang tumawag ang kuya nito.

" Kuya What's the matter? " tanong nya.

" Tumawag kasi sa akin si Ramos gusto ka daw makausap " sabi ng kuya nya.

" Makipagkita ka daw sa Opisina nya may sasabihin daw sya sayo " ano kaya ang sasabihin nya sa akin.

" Sige kuya punta lang ako kay Ramos " pinatay na niya ang cellphone.

Binilisan niya ang pagmamaneho. Tutal naman maluwag naman ang daan. Baka pamaya nalang sya makapunta sa grocery.

Pinark nya ang kotse sa katabi lang ng building ng Toyota Company. Bumaba siya ng sasakyan dala ang kanyang bag.

Pumasok siya sa loob.

" Miss saan dito ang opisina ni Mr. Ramos ? " tanong niya sa secretary ng buong building. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/13-the-appointment_44297215560180569">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/13-the-appointment_44297215560180569</a> for visiting.

" Wait lang. Ahh samahan ko po kayo mam " sinamahan ako papunta don.

Nakaharap ko na agad ang secretary ni Ramos.

" Mam eto na po yun. Sya po ang secretary ni Mr. Ramos " sabay ngiti sa akin.

" Ikaw na ang bahala jan. Balik na ako dun " paubaya nito.

" Sit down muna po kayo. Intayin nalang po ninyong matapos ang meeting ni Mr. Ramos " tumango naman ako.

* Office Agreement

" Mr. John alam ba ninyo kung sino ang bibili ng kotse na gumagalaw lamang sa 1 billion dollars ? " paniniguro ni Ramos.

" Of course diba na meet mo na sya dati. Si Tricia " sinasabi ko na nga ba ito nanaman ang babaeng ito.

" I won't accept that " sabay bigay sa niya ang documents kay Mr. John

" Ok if you don't like It's ok. See you nalang next week kung magbago na ang isip mo " tumayo na ito sa upuan.

Pero biglang nagbago na ang isip ni Ramos. May naisip siya.

" Mr. John give me another option na hindi si Tricia ang bibili. Kung may option na bumalik ka dito. Salamat sa tulong mo Mr. John Castillo " Umalis na nga ito sa opisina.

Nang makaalis na ito. Umupo ng bahagya siya sa Wheel Armchair.

" Sir excuse po may Isa pa po kayong appointment " sabay pasok ng secretary.

" Sabihin mo next day nalang. I'm going to work for documents and to attend meeting for board members " sabi niya na pagkaka-klaro.

" Sir sa Friday pa naman po yun. Pwede po ba. Last na appointment po naman po to " pagpupumilit nito.

" No wala kang karapatan para sabihin kung anoman ang dapat kong gawin " bulyaw nito.

Kaya nakiusap si Celine sa secretary na sya na ang kakausap dito. Para maging malinaw na ang lahat.

" Ramos kahit ngayon lang may itatanong lang sana ako sayo " Napakamot tuloy si Ramos matapos makita sya nito.

" Bakit hindi ka tumawag? " tanong niya.

" Hindi na no need to do that. Gusto ko kasi sa personal sabihin sayo " pinaupo ni Ramos si Celine sa sofa niya.

" Saka nga pala may sasabihin din sana ako sayo " umayos ng upo si Celine.

" Amm ano yun? " tanong ko.

" Matagal ko na kasing dapat sabihin sayo to kaso palaging akong inuunahan ng kaba " huminga ito ng malalim.

" Kasi may..." biglang may kumatok sa pinto.

" Pare may....ay sorry " sabay sarado ng pinto.

" Ano nga ulit ang sasabihin mo? " nanginginig ang mga kamay ko parang pinagpapawisan.

" Wag kang kabahan makikinig ako kung anoman yan " hinawakan ni Celine ang kamay ni Ramos.

Agad na nawala ang kaba ni Ramos sa ginawa sa kanya ni Celine parang lumuwag ang kanyang pakiramdam.

" Basta wag kang magugulat ha? " tumango ito.

" Matagal na kitang gusto Celine " mabilis na inalis ni Celine ang kamay nito kay Ramos.

" Pasensya na Ramos, sorry Ramos hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sayo " tumayo si Celine para umalis na sa opisina.

" Celine! wala na ba talaga akong pag-asa " tuluyan na akong naglakad palabas ng opisina.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C13
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login