Forum Download app Gifts
42.52% Love To The Destiny / Chapter 37: 37 Sticky notes

37 Sticky notes - Love To The Destiny - Chapter 37 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 37: 37 Sticky notes

Bumalik ako sa Office syempre para pirmahan ulit ang mga files. Iniwan ko muna si Celine pero babalik din nman ako. Mukhang kailangan nya ng karamay. Pero...Teka consern ba ako sa kanya? Di pwede! may boyfriend na sya mali itong nararamdaman ko. Ngunit nagaalinlangan ako.

Pilit kong pipigilin ang nararamdaman ko para sa kanya.

MAKALIPAS...natapos din. Nakakangalay din sa kamay at katawan. Ano bang oras na? Oh 10:25 pm na ah! Nakauwi na kaya si Celine? Hindi pababayaan ko na sya. Hindi pwede.

Pinatas ko na ang lahat ng mga files. Sinabi ko sa secretary ko na sya na ang bahala dito sa office. Dahil aalis na ako.

Habang malapit na muli ako sa resort. Nakita ko si Celine. Nasa terrace. Ayos lang kaya sya? ayaw ko man. Dinala ng mga paa ko papunta sa kanya. Di ko sya matiis.

" Celine! Kamusta ka na? " Nakita ko sya. Mahimbing na natutulog sa upuan.

" Celine?! Huy! " Kinabig ko ang braso nya. Sobrang nagpakalasing. Mga babae talaga.

Binuhat ko sya sa kwarto. Ang gaan nakain pa ba sya? Kung sa bagay sexy naman sya. Inihiga ko sya kama. Aalis na sana ako kaso...

" Wag ka munang.....umalis. May sasabihin lang ako " natigilan ako.

" What??? " agad na tanong ko.

" S-Salamat " natawa ako pero hindi ko na sya tiningnan. Nagpatuloy akong naglakad. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/37-sticky-notes_46980526963224220">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/37-sticky-notes_46980526963224220</a> for visiting.

************

Maaga akong umalis sa resort. Kailangan na kasi eh. Marami pa akong aayusin sa trabaho. Nagpunta ako sa office ni Jake pero wala sya. Siguro nasa hotel pa nya. Nagiwan ako ng sticky notes;

Thank you dahil sinamahan mo kong palamigin ang ulo ko. Sa bar mo pa. Napakalaking-tulong yon para sa akin. Mabuti kang kaibigan.

It's Marisse Celine Smith

Kinapit ko iyon sa lamesa nya. Umalis na ako at nagdrive na ng kotse. I hoping he will read that.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C37
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login