Forum Download app Gifts
52.87% Love To The Destiny / Chapter 46: 46 John! Bullshit!!!

46 John! Bullshit!!! - Love To The Destiny - Chapter 46 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 46: 46 John! Bullshit!!!

Bumaba ako para kausapin yung kanina pang sumusunod sa amin ni Celine. Wala akong pake Kung si Ramos eto.

Bumaba yung nakasakay sa kotse. John! Kala ko si Ramos yun pla etong shota ni Celine.

" Bakit mo kami sinusundan ni Celine? Takot na takot sya baka si Ramos " Sabi ko.

" What?! Anong nangyari kay Celine? Okay lang ba sya? "

" Yes she is okay. Balak kong dalhin sya sa El Paraiso para mapanatag ang loob nya. I mean sa La Union " Sabi ko ulit.

" Kaya ako naririto. Kakausapin kita sana. Tungkol sa business kaso next week nalang. Pauwi na ako tapos nakita ko kayo ni Celine. Akala ko kung saan mo sya dadalhin " kumunot ang noo ko.

" Did you say na may gagawin akong masama sa kanya? You're out of your mind! "

" Wala akong tiwala. Sayo! " tinulak nya ako ng malakas.

" Eh ikaw may napatunayan ka na ba?....Kay Celine?..... " parang natauhan sya sa sinabi ko.

" Oo dahil ako ang boyfriend nya " napatawa ako ng malakas.

" Anong klase kang boyFRIEND! bakit pinabayaan mo syang magkaganito ang sitwasyon. Alam mo kung wala rin namang kwenta ang sasabihin mo. Lumayo kana kay Celine " galaiti kong sabi.

" Ikaw ang lumayo! " gusto yata nitong makatikim ng suntok!

" Hindi! Hindi ko sya iiwan. Hindi ako katulad mo iniwan mo sya at sinaktan mo sya!! " sinuntok nya ako. Sinuntok ko rin sya. Pareho kaming nagsuntukan at bugbugan.

*********** Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/46-john!-bullshit!!!_48881572115431500">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/46-john!-bullshit!!!_48881572115431500</a> for visiting.

Bumaba ako ng kotse. Nakakasuntukan na masyadong binugbog si Jake ng lalakeng yon. Nang marealize ko si John yun.

" John??? " lumabas sa labi ko.

" Tama na nga yan! " pigil ko pero hindi parin tumitigil.

" Tama na!!! " pinigilan ko si Jake.

" Tama na! " umiyak ako. Sumisinok ako sa iyak.

" Tama na Jake. Tama na "

" John umalis ka na! Lumayo ka na!" Sabi ko ng mahinahon.

" Umalis ka na!!!! " sumakay na ito ng kotse. Tapos umalis.

Ako naman nakayakap kay Jake. Kumawala ako sa yakap. Tumalikod ako sa kanya.

" We should go now Mr. Padillo " Sabi ko. Nagpunta ako para sumakay ng kotse. Samantala sumakay narin sya.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C46
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login