Forum Download app Gifts
67.81% Love To The Destiny / Chapter 59: 58 Tell The Truth!

58 Tell The Truth! - Love To The Destiny - Chapter 59 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 59: 58 Tell The Truth!

" CELINE! What his mean? Is he your ex boyfriend? say to me! " napatingin ako sa kanya. Nangangatal talaga ako.

" No! He is not my ex boyfriend! " pasmado ang kamay ko. Namamawis ako.

" If he is not your ex boyfriend! so what his mean na sya ang nakauna sayo?! " nakakatakot na ang boses nya. Pinatatag ko ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kamay nya. Pero binitawan ito at tumalikod sa kanya. Sabi ko na...

" Celine! Just EXPLAIN IT!!!!" Napaiyak ako sa sigaw nya. Biglang may kumatok ng pinto. Pero sinigawan nya ito kaya tumakbo pa layo.

" Mr. Padillo calm down....." pagpapakalma sana pero lalo lang to na nagalit. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/58-tell-the-truth!_49884455837430858">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/58-tell-the-truth!_49884455837430858</a> for visiting.

" No! I will not CALM DOWN!!!! " naitapon nito ang mga papeles! Nagtalsikan iyon sa sahig.

" EXPLAIN IT!!!!! " Sa pag-iyak ko napaluhod na lang ako sa sahig.

" J-Jake....." nasinok pa ako sa pagiyak.

" TELL THE TRUTH!!!!!" Naitapon nito ang lamesa. Lalo akong napaiyak. Humagol-hol ako lalo. Lumapit ito sa akin. Itinungay nya ang mukha ko patapat sa kanya.

" Celine....I just wanna know the truth....Please say it " napayakap ako sa kanya at niyakap nya rin ako ng sobrang higpit.

" Celine...di ba sabi ko. Akin ka lang! Akin din ang katawan mo! Hindi ako papayag na may humawak sa iyong kahit sino. Dahil papatayin ko sya! " napayakap ako lalo sa kanya. Kumalas ito sa pagyakap sa akin at iniharap sa kanya.

" Ano ba talaga? Ano ba talaga ang totoo? " yumuko ako at hinawakan ko ang kamay nya. Tumingin ako ng maraan sa kanya. Pinunasan ko ang mukha ko.

" He raped me..." akala ko maniniwala sya pero tumawa lang ito at lumayo sa harapan ko.

" O my gad! Hahahhahaha are you joking?" bagsag balikat akong tumayo at pumuta sa sofa. Umupo ako at yumuko. Hinawakan ko ang buhok ko. Sabi ko na nga ba eh. Hindi sya maniniwala. Pero yun talaga ang totoo.

" I'm not JOKING! IM SERIOUS! HE RAPED ME!BINABOY NYA AKO! PINILIT KONG TAKASAN ANG MASAMANG PANAGINIP SA BUHAY KO PERO HINDI KO YUN MAGAWA! DAHIL SA KANYA! oo alam ko nakalaya na ako sa mapangahas nyang kamay pero..... pahangang-ngayon pakiramdam ko. Nakatali parin ako. Inaalam nya kung nasaan ako, Kung sino ang kasama ko at may balak syang gawin kahit anong oras! " humagikhik ako ng iyak.

" Kaya ganon nalang ang pagiwas ko sayo. Dahil ayaw kitang mapahamak. Katulad na lamang___ ng ex boyfriend kong___ si John. Akala ko mamatay na sya.....nakarinig ako ng putok ng baril. Sinigaw ko ang pangalan nya. Samantala si Ramos kinaladkad nya ako sa sofa. Hinalay nya ako. Tumakas ako sa kanya. Nakulong sya pero...anong nangyari ngayon? nakalaya na sya...." biglang may pumasok sa pinto.

" John? "

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C59
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login