Memories Of The Past (Stand Alone #1) by CTL full book limited free

/ Teen / Memories Of The Past (Stand Alone #1)

Memories Of The Past (Stand Alone #1) Memories Of The Past (Stand Alone #1) original

Memories Of The Past (Stand Alone #1) MOTP

Teen 4 Chapters 2.0K Views

Author: CTL

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Ang pangakong babalikan niya ito ay naging kasing tigas na ng bato at kasing lamig na ng yelo. Ang pangakong ito ba ay may pag asa pang matupad kahit ilang taon na ang lumipas o mananatili na lang itong memorya ng nakaraan na kailangan nang kalimutan.

General Audiences

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details

Author CTL