/ Realistic Fiction / Near The Window

Near The Window Book Near The Window Book original

Near The Window WOL

Realistic Fiction 15 Chapters 18.3K Views

Author: She_Losa

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Niloko ng nobya si Whartoner. Sa kabila ng pagsesenti at kagustuhang mapag-isa nakilala naman ang kaklaseng si Wang Ai. Ang lalaking laging may headphone sa tainga at tulad niya hilig din nitong tumambay sa may bintana.

Pero paano kung pati ito ay hindi magiging kanya? May fiancee na rin kasi ang binata. Parang napakamalas niya yata!

No One 17 and Under Admitted

Tags

Popular tags for the story

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author She_Losa