/ Teen / Protecting the Campus Badboys

Protecting the Campus Badboys Book Protecting the Campus Badboys Book original

Protecting the Campus Badboys

Teen 0 Chapter 88 Views

Author: yowwan

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Pumasok sa isang napaka sikat na paaralan ng mga mayayaman para magawa ang misyon. Misyon na bantayan ang apat na sikat na estudyante sa loob. Ano ang mangyayari if mag tagpo ang landas ng bawat isa? At bakit kailangan nilang bantayan ang apat na estudyante na yun or should we say the campus badboys? Sino-sino ba sila?


Four mysterious girls and the badboys


Love or hate?


Started: August 31, 2020
Ended: ---

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author yowwan