Rape Slay Case - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Rape Slay Case

Rape Slay Case Rape Slay Case original

Rape Slay Case Justiceforlife

Contemporary Romance 14 Chapters 12.7K Views

Author: Ruth_Rendon_4674

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Bata pa si Alexa Salvador nang mamatay ang kaniyang ina sa sinapit ng mga rapist. Labis Ang kaniyang paghihinagpis, kalungkutan at pagdurusa.

Ngunit nagbago ang lahat nang inampon siya ni Manang Loleng, ang matandang nakakita sa kaniya sa kalye at tumulong sa kaniya.

Lumaki na siya at nag-aaral, naulit muli ang nakaraan ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang rapist ay siyang nang rape din sa kaniyang ina, mamatay ba din ba siya sa kamay ng mga lalaking lumapastangan sa kaniyang pagkababae? Makakamit pa ba niya ang hustisya sa kaniya at sa kaniyang inang pinatay ng mga walanghiyang rapist

Parents Strongly Cautioned

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com