/ LGBT+ / Raze Mondragon - Pervert Series

Raze Mondragon - Pervert Series Book Raze Mondragon - Pervert Series Book original

Raze Mondragon - Pervert Series Possessive

LGBT+ 3 Chapters 20.0K Views

Author: CarpeDiem2019

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Description

A 30 years old half turkish half filipino, RAZE MONDRAGON TIRYAKI was a certified bachelor. First impression, serious and aloof but beware he is arrogant with oozing of sex appeal. A demon and sadist to his playmate. Despite of that characteristics there was a dark side in his past that he wanted to forget.

He was straight and decent before when he was in college. After his traumatic incident with his first relationship with his ex-girlfriend sinumpa niya na hindi na siya iibig sa opposite sex until one day he accidentally met this guy na makakapagpabago ng buhay niya.

He fell in love with that man. In the end despite of his love for the man, he realized that it was her mother who hurt him in the past.

Mahirap man tanggapin dahil sa kauna-unahang pagkakataon na makaharap ang babaeng nagdulot sa kanya ng pait at malalim na pilat pinilit pa rin niya na kaharapin ito alang-alang sa lalaking nagpatino sa kanyang buhay.

Tuluyan na kayang mabura ng lalaking pinakamamahal niya ang madilim na pagkatao ni Raze Mondragon gayun nasa paligid lamang nilang dalawa ang babaeng isinumpa niya?

Magagawa nga bang patawarin ni Raze Mondragon ang babaeng nanakit sa kanya alang-alang sa anak nitong nagawa niyang mahalin ng husto o manunumbalik lamang ang dating pagmamahal niya para dito?

Papaano ang gagawin mo kung ikaw ay torn into the past and present?

No One 17 and Under Admitted

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author CarpeDiem2019