See you soon, Estella - Teen

/ Teen / See you soon, Estella

See you soon, Estella See you soon, Estella original

See you soon, Estella 12 Chapters

Teen 12 Chapters 10.7K Views

Author: LavenderPen

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Acceptance Series #1: Estella Abaigar

Life is beautiful and sometimes it's difficult, but it's not impossible.

Mga bata palang ay magkakilala na si Estella Abaigar at Reynold Debaji. Magkapitbahay sila na hindi naglaon ay naging magkaibigan. Naging sandalan ang isa't-isa, naging takbuhan kapag mayroong problema.

When Estella is on 8th grade, her parents found out that she had a narcolepsy. Isang uri ng karamdaman na rare at makakaapekto ng labis sa kanyang pagtulog. Madalas na atakehin ang dalagita nito sa hindi inaasahang oras. Kaya naman nang tumuntong siya bilang mag-aaral ng grade 10 ay kinailangan niyang tumigil pansamantala. Labis 'yong ikinalungkot ng dalagita, lalo pa at kakamatay lang ng kanyang ina ng dahil rin sa sakit.

Meet Reynold, isang lalaki na handang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Mula pagkabata ay may namumuo ng pagmamahal mula sa kaibuturan ng kanyang puso para kay Estella. Subalit nang dahil sa karamdaman nito ay mas pinili niyang maging kaibigan.

Mapanatili kaya ng binatilyo ang pagkakaibigan kung iba ang isinisigaw ng puso niya?

Susugal ba siya sa pag-ibig kahit na sa bandang dulo ay alam niyang matatalo siya?

"There can be miracles Estella," sambit niya ng may namumulang mga mata, "When you believe." -Reynold Debaji.


Plagiarism is a crime.

Copyright 2019

by LavenderPen

All Rights Reserved
___________________

PS. You can follow me too on Wattpad and Dreame for more stories. My username there were same as goes by LavenderPen. See yah there, everyone.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author LavenderPen

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.