/ Contemporary Romance / Single is Single

Single is Single Book Single is Single Book original

Single is Single SIS

Contemporary Romance 4 Chapters 5.2K Views

Author: gelacode

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"Everyone is born single. Kaya naman yung mga sikat na acronym na NBSB, NGSB, malamang sa malamang ay totoo. Wala naman sigurong tao na pinanganak na may karelasyon na, kahit pa nga ang arrange marriage eh hindi natutuloy kase maaaring hindi nila gusto ang isa't-isa."

Single had no qualms being a single. She literally is not interested in engaging in any kind of romantic episode. Anong pake niya sa relationship na yan, hindi naman nagiging monetary ang investment doon. Sayang pa sa oras at ATP. And yes! Isa siyang dakilang NBSB ng taon, halata naman siguro sa pangalan niya.

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author gelacode