/ LGBT+ / SPECIAL CRIME INVESTIGATION

SPECIAL CRIME INVESTIGATION Book SPECIAL CRIME INVESTIGATION Book original

SPECIAL CRIME INVESTIGATION S.C.I.

LGBT+ 11 Chapters 20.1K Views

Author: xzeckergreigh

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"Oo na, sige na, kung takot ka sa multo. Huhulihin ko sila para sa'yo, ayos ba?"

Ang S. C. I ay isang bagong Unit na nakatuon sa mga kumplikadong kaso. Isang unit na pinangangatawan ng lead detective na si Yutong at ang matalinong Psychologist na si Yao. Ang tanong kaya nga bang mag-bigay hustisya ng dalawang taong may mag-kasalungat na ugali?

General Audiences

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author xzeckergreigh