/ Magical Realism / Stay with me, Christine

Stay with me, Christine Book Stay with me, Christine Book original

Stay with me, Christine A.Y.L

Magical Realism 1 Chapter 985 Views

Author: Cajes_JoanMarie

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Virginity?
Kung saan binibigay para sa taong mahal mo , sa taong alam mong sya na ang una at huli,

Bilang isang babae mahalaga ito para sa kanyang sarili. Pero paano nalang kung sa isang iglap ay maglaho ito at mabigay mo sa hindi inaasahang tao? Mabigay mo ito sa isang lalaki na isang pagkakamali ang Meron sa gabi na yun.

Gabi na kung saan ba bago nang lahat,

At gabi kung saan umpisa na nang isang kalbaryong magiging pag mamay-ari ka na ni Tony Smith Niclaeus

May pag asa ba na mauwi sa pagmamahalan iyon?

At May Forever ba na tinatawag ang storya nila?

Let the story begin at the story of Ms. Christine Leigh Arocena , A College Student at Mally Vogue University.

No One 17 and Under Admitted

Tags

Popular tags for the story

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews