/ Romance / That Day

That Day Book That Day Book original

That Day TD

Romance 5 Chapters 13.3K Views

Author: DontMindThisGirl_

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"Tandang tanda ko pa ang mga araw na naasar ako sa'yo, nagkagusto ako sa'yo, at nang nagalit ka sa akin. Pero sa araw na iyon, doon din nag umpisa at natapos ang lahat."

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews