Forum Download app Gifts
98.23% The Billionaire's Contracted Wife [Tagalog] / Chapter 388: Meeting His Idol...

Read The Billionaire's Contracted Wife [Tagalog] - Chapter 388 online

Chapter 388: Meeting His Idol...

Si Mrs. Garcia ay nasa studio kasama ang mga trainee nang sila ay dumating. Namukhaan ng sekretarya ang mag asawa na nag hatid sa kanyang amo nuong umaga, kaya't hindi siya nag-atubiling papasukin sila sa loob ng opisina at doon hintayin si Mrs. Garcia. 

"Upo po, muna kayo. Pupuntahan ko lang at ipapaalam sa presidente na dumating na kayo." Paanyaya ng sekretarya habang hawak niya ang pinto na nakabukas.

Nanlaki ang mga mata ni Sato sa gulat at paghanga nang makita ang loob ng opisina ni Mrs. Garcia. Sa halip na umupo, nagtungo siya sa mga eskaparate ng parangal, kung saan ang lahat ng mga parangal na napanalunan ni Mrs. Garcia ay naka display para makita ng kalahatan.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-billionaire&apos;s-contracted-wife-%5Btagalog%5D_14154823205503305/meeting-his-idol..._49251065182353613">www.webnovel.com/book/the-billionaire&apos;s-contracted-wife-%5Btagalog%5D_14154823205503305/meeting-his-idol..._49251065182353613</a> for visiting.

next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Gifts

Gift -- Gift Received

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C388
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.