Forum Download app Gifts
95.44% The Devilish CEO / Chapter 985: Chapter 115 Adjustment

Chapter 115 Adjustment - The Devilish CEO - Chapter 985 by International_Pen full book limited free

Chapter 985: Chapter 115 Adjustment

(Sena POV)

Hintayin mo lang talaga to matapos Sean. Hinayin mo lang talaga. At masisipa na kita palabas ng silid ko. Saka good, na andito siya para nga mapapirmahan ko na. Walang Leo o isa man sa legal team niya. Kaya baka naman makalusot nga kay Sean. 

Di na siya nagsalita pa since nga di na ako tumugon. Wait lang… at matatapos ko na ito. Nasaan ba si Cecile para tulungan ako na i-construct ng maigi ang kontrata ko. Haist. Pinatawag lang ng gagong to, at hindi si Cecile ang bumalik kundi siya. 

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-115-adjustment_52969084974846902">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-115-adjustment_52969084974846902</a> for visiting.

Hangang sa natapos ko nga. Napaunat pa ako ng kamay. 

"Sean." tawag ko sa kanya ng lumingon dito… ngunit natigilan ako dahil… parang tulog na sa higaan ko. 

"Sean." tawag ko ulit. Hangang sa tumayo na ako. Oo, mahimbing na ang tulog niya. Asar na lalaking to. Alam ko naman na magigising siya kapag pinagpatuloy ko nga siyang gisingin. Ngunit naalala ko ang sakit niya. yung Maniac disorder nga nito. 

Baka ano pa ang gawin sa akin. 


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C985
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login