Forum Download app Gifts
96.51% The Devilish CEO / Chapter 996: Chapter 126 Mommy will never eat such a weird food like that

Chapter 126 Mommy will never eat such a weird food like that - The Devilish CEO - Chapter 996 by International_Pen full book limited free

Chapter 996: Chapter 126 Mommy will never eat such a weird food like that

(Cecile POV)

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-126-mommy-will-never-eat-such-a-weird-food-like-that_53107036371614473">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-126-mommy-will-never-eat-such-a-weird-food-like-that_53107036371614473</a> for visiting.

But it was good na sinubukan niya. 

May isa sa kamag-aral niya na titikman sana ang pagkain ng hinampas niya ang kamay nito. 

"This is the first time my Dad do something for me. You woman, sa tingin mo alin ang ginawa ni Daddy?" Di parin ako sumagot. Sinarhan niya ang lunchbox. 

"Someone told me na andito si Daddy Sean. Did he come for me? Your unfair para di sa akin sabihin na narito siya." Kaya dali-dali siyang lumabas ng classroom. Agad naman ako sumunod dito. 

"Andito pa si Daddy!" Masaya niyang sinabi ng makita niya ang mga tauhan ng kanyang ama. Nagtanong kung nasaan nga ito. 

Ngunit natigilan ng makita nga niya, kasama si Miss Sena at ang mga anak nila na parang nagpipiknik sa damuhan. Nawala ang ngiti niya sa kanyang labi. Humarap sa akin at naningkit ang mga mata nito. Parang ako pa ang may mali sa nakita niya. 


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C996
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login