Forum Download app Gifts
96.99% The Devilish CEO / Chapter 1001: Chapter 131 Never return here Rymalene

Chapter 131 Never return here Rymalene - The Devilish CEO - Chapter 1001 by International_Pen full book limited free

Chapter 1001: Chapter 131 Never return here Rymalene

(Rymalene POV)

Pumunta nga ako sa pamamahay ni Sean. Agad akong hinarang ng mga tauhan niya. At maya-maya dumating sa harapan ko si Buter Nazi at Leo. 

"Andito ako dahil nalaman ko, hindi kumakain si Rence. Saka pinababayaan lang ni Sean." Hindi sila makapagsalita, dahil ang kasama ko nga ilang tao ng mga taga media. Hindi sila aangal.

"Miss Rymalene, maayos ang bata." 

"Talaga lang Butler Nazi? O malalaman ko na lang patay na ang anak ko dahil sa kapabayaan ni Sean! Nanay ako dito. nag-aalala ako sa anak ko. Kaya, ipakita mo sa akin ang anak ko na maayos nga siyang inaatruga ni Sean!" 

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-131-never-return-here-rymalene_53156193597711498">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-131-never-return-here-rymalene_53156193597711498</a> for visiting.

Gigil na sa totoo naman talaga para kay Sena yun. Hindi kay Sean. Ang babaeng hampas lupa na di ko alam makaka-akyat ng mataas kesa sa akin. Siguro, marunong lang siya mamili ng puno na siyang aakyatin. 


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C1001
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login