Forum Download app Gifts
97.09% The Devilish CEO / Chapter 1002: Chapter 132 “Get Rence down here

Chapter 132 “Get Rence down here - The Devilish CEO - Chapter 1002 by International_Pen full book limited free

Chapter 1002: Chapter 132 “Get Rence down here

(Sena POV)

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-132-%E2%80%9Cget-rence-down-here_53179035324306115">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-132-%E2%80%9Cget-rence-down-here_53179035324306115</a> for visiting.

Parang nagising ako sa bangungot ng makita ko nga ang mukha ni Rymalene. At sinaktan talaga niya ang kanyang anak. Para lang masabunutan ako na kala naman niya magpapatalo ako. Ubusan pa ng buhok, at talaga kahit sa kasingit-singitan mo, kakalbuhin ko!

Pero sa totoo lang, natakot ako. Natakot ako ng makita siyang, di ko na maaninag ang pinagsamahan naming dalawa. Natakot ako na baka makalimutan ko din na minsan ko siyang naging kaibigan. 

"Miss Sena." lapag ni Cecile ng isang basong tubig sa harapan ko. Habang si Sean, inipon ang mga tauhan niya sa labas. Pinagbabawalan ako sumilip, kung ano ang gagawin niya sa mga ito. 

Bakit kasi nakapasok si Rymalene? Nang malaman ko si Sean yung naghatid sa kanya sa basement. Oh, ganoon naman talaga ang magiging reaction ni Rymalene. 


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C1002
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login