/ Realistic Fiction / The Journey of Adom

The Journey of Adom Book The Journey of Adom Book original

The Journey of Adom Adom Tolentino

Realistic Fiction 5 Chapters 9.3K Views

Author: mirassou

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

SYPNOSIS
In Genevieve: The name ADOM has the meaning of God's blessing.


Kaya naman ito ang naisipang ipangalan ni Enelda Tolentino sa kaniyang nag-iisang anak na lalaki simula noong makita niya ito sa isang iskinita ng Tondo, Maynila. Kinupkop niya ito, inaruga, at itinuring na parang isang tunay na anak. Pinalaki niya ito nang mabuti, masipag, masunurin, magalang, masayahin, at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Halos lahat na nga yata ng magagandang katangian ng isang bata ay nasa kaniya na. Kaya ganoon na lamang ang pagmamalaki ni Enelda sa anak dahil kahit wala siyang yaman na maibabahagi rito ay napalaki niya naman ito nang mayaman sa pagmamahal.


Halina't kilalanin natin si Adom Tolentino, ang batang magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay ngiti, at higit sa lahat... ang batang bulol sa letrang 'K'.

THE JOURNEY OF ADOM © 2019
Mirassou

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author mirassou