Forum Download app Gifts
100% The Mythic God / Chapter 53: Chapter X

Read The Mythic God - Chapter 53 online

Chapter 53: Chapter X

Chapter X: Overlasting Love

----

TUMAKBO papasok sa loob si Feiya nang mapansin ni Zerek ang dalaga ay malayo na ito.

Gusto niyang sundan ang dalaga ngunit kailangan siya ng mga adventure para maging bantay ng mga ito.

Samantala sa mismong labanan ay patuloy na nag lalaban  sina Clemson at Azad sa ngayon ay kapansin pansin ang kalamangan ni Clemson sa laban.

Ang kaniyang enerhiya ay walang pinag babago at ang enerhiya naman ni Azad ay unti unti nang humihina ganun pa man ay wala parin senyales na ito'y sumusuko na sa laban.

Samantala si Zuki takigawa naman ay malayang pinanonood ang laban nina Clemson at Azad habang sa kaniyang tabi ay ang walang malay na si Fumi. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-x_49583067228063472">www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-x_49583067228063472</a> for visiting.

Wala siyang intensyon na paslangin si Fumi bagkus ay may iba siyang kailangan rito.

Ang kakayahan nitong mag anyong demonyo ay kaniyang kakailanganin sa hinaharap.

Ang kagaya ni Fumi ang isa sa Susi sa kaniyang gagawing hukbo ngunit sa ngayon ay nag iisip siya ng paraan kung paano pasusunudin ang dalaga.

Ngunit sa ngayon ay itinuon niya muna ang atensyon sa binatang matapang na humaharap sa isang kalaban.

Ito ay walang iba kundi si Clemson Morelock

Nang unang makaharap niya ito ay Alam na niyang may mali rito.

Dahil ang enerhiya nito ay nakaselyo  at may limitasyon ang pag gamit nito ng enerhiya at parang sinadya itong selyohan ng gumawa nito.

At nung mawala na si Saylsia ay siyang pag babago ng enerhiya nito lumabas ang totoong enerhiya nito at ang enerhiyang iyun ay kayang makipag sabayan sa 8th level angel rank hanggang 1st level Demon rank

At sa kasalukuyang ranggo ni Clemson na 4th level angel rank ay kayang kaya nitong patayin si Azad kung gugustuhin nito.

Ngunit napansin ni Zuki na hindi pa gaano kabihasa sa pakikipag laban si Clemson

Ang mga atake nito ay walang wala pa sa atakeng kaniyang inaasahan.

May kulang na potensyal siyang inaabangan sa binatang ito.

Puso! Ito ang hinahanap ni Zuki kay Clemson

Puso ng isang Mandirigma

Mandirigmang handang lumaban hanggang katapusan para sa mga minamahal niya.

Gusto itong makita ni Zuki kay Clemson

Samantala si Munting Ophir naman ay nasa tabi nang kaniyang pamilya kasalukuyan lamang din silang nanonood sa pag lalaban ni Clemson at Azad kitang kita nila ang kalamangan ni Clemson sa laban at halata sa paligid ang mga dugong nag kalat nagmula ito sa parehong panig.

Naliligo si Clemson sa sarili niyang dugo ngunit walang mapapansin kahit anong sugat dahil mabilis itong gumagaling.

Habang si Azad naman ay naputol na ang kaniyang kaliwang kamay at kasalukuyang hirap nang hawakan ang kaniyang malaking espada.

Sa kaniyang isipan ay hindi niya matanggap ang kaniyang kasalukuyang kalagayan.

Ang kasama niyang nagmula sa mataas na palapag ay walang kahirap hirap na nilabanan ng isang binata at ngayon ay wala na itong malay at kung meron man itong malay ay hindi rin siya nito maililigtas dahil wala itong sapat na lakas para talunin ang binatang nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan.

Ngayon ay nanlilisik ang kaniyang mga matang nakatingin sa binatilyong kalaban niya ngayon na nag pahirap sa kaniya ngayon.

Hindi parin siya makapaniwala na magagawa siyang pahirapan ng isang Purong Bampira at hindi niya inakalang sa dinami rami ng lugar ay dito pa niya nakaharap ang binatang ito.

Ang anak ni King Elgar Morelock

Ang hari ng BloodSpring Kingdom na matatagpuan sa Upper Realm.

At ang nasa harapan niya ay walang iba kundi ang nag iisa nitong anak.

Walang iba kundi ang Prinsipe.

Arrrgh! Umatake si Clemson gamit ang kaniyang binti kaya naman isinangga ni Azad ang kaniyang malaking espada ngunit nahuli siya sa pag depensa kaya naman napa atras siya at Hindi niya napag handaan ang sumunod na atake ni Clemson may tumamang kamao sa kaniyang mukha dahilan para siya ay tumilapon.

Bumagsak siya sa sahig at nabitawan niya ang kaniyang espada.

Nang mga oras na iyun mas nanlumo si Azad sa kaniyang Sitwasyon.

Wala na siyang kalaban laban ngayon ano mang sandali ay maaari na siyang mapaslang.

Isa lang ang naiisip niya ng mga sandaling iyun Ayaw pa niyang mamatay.

Samantala humahangos si Feiya na nakarating sa Lugar kung saan naroroon silang lahat nagulat siya sa itsura ng paligid senyales na nagkaroon ng matinding labanan tiningnan niya ang paligid at hinanap ang gusto niyang makita.

Napansin siya ng pamilya ni Estevan

Nilapitan ito ni Alena at tinanong kung bakit siya naririto.

Nasaan si Clemson? Tanong ni Feiya kay Alena na agad naman tinugunan ni Alena.

Si Ginoong Clemson ay nakikipag laban ngayon at wag kang mag alala sapagkat kayang kaya niya ang kaniyang kalaban.

Sabi ni Alena at tumingin kung saan naroroon si Clemson

Sinundan naman ni Feiya ang tingin ni Alena at doon ay nakita niya ang binatang kanina pa niya hinahanap.

Clemson!! Sigaw ng dalaga dahilan para mapalingon si Clemson sa kaniya.

Nagulat si Clemson ng makita niya ang dalaga.

Hindi niya inaasahan na bumalik ito

Feiya! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik rito! Nag tatakang tanong ni Clemson sa dalaga.

Bumalik ako para samahan ka! Mapapahamak ka rito bumalik na tayo kila Zerek! Sagot ng dalaga.

Nang sabihin iyun ng dalaga ay napatingin rito si Zuki.

Nag karoon nang tanong sa kaniyang isipan.

Kaano ano ni Clemson ang dalagang ito

At sa inaakto naman ng dalaga ay nahahalata niya ang sobrang pag aalala nito kay Clemson.

Mukhang mayroong nag iibigan sa lugar na ito.

Sabi ni Zuki sa kaniyang isipan at tiningnan ang walang malay na si Fumi.

Sana'y patawarin mo ako!

Binigyan ko lang ng Hustisya ang kaisa isahang babaeng minahal niya.

Ni Tsuki Tsukino.

Sa gitna naman ng pag uusap nina Clemson at Feiya ay nakahanap ng pag kakataon si Azad para makatayo.

Pinulot niya ang kaniyang sandata at mababakas ang mapait nitong pag ngiti.

Mag babayad kayo sa ginawa ninyong ito

Ikaw!!!

Sigaw ni Azad habang masamang nakatingin kay Zuki

Hindi naman nag patinag si Zuki sa masamang tingin nito.

Wala siyang pakealam sa kagaya nitong basura.

Sa kaniyang mga mata wala itong potensyal na makuha ang kaniyang atensyon.

Babalikan kita! At iyung mga kasama mag babalik ako kasama ang aking pinuno at mga kapanalig naming mga hukbo ng heneral mula sa matataas na palapag para mag pasimula ng digmaan.

Ipapamalita ko ang pag dakip mo sa kanang kamay ng Heneral mula sa mataas na palapag mararamdaman niyo ang galit niya! NAMING LAHAT!

Sigaw ni Azad na umalingaw ngaw sa buong palapag.

Tch! Alam mo masyado kang maingay sabi ni Zuki at sa isang iglap ay nasa harap na siya ni Azad.

Nang kumilos si Zuki ang matapang na ekspresyon ni Azad ay nag laho.

Napalitan ito ng takot! Takot sa Tiyak na kamatayan.

Azad mula sa ikatlong palapag at isa sa mga Commander ng inyong hukbo

Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Wika ni Zuki at walang emosyon na tinitigan si Azad.

S-sino ka ba? Takot na tugon ni Azad at ramdam niya ang napaka bigat na enerhiya ni Zuki.

Sino ako! Higit pa sa inaasahan mo! Ako lang naman ang Emperador ng Twilight Continent at apprentice ng nag iisang Goddess of the moon at higit sa lahat.

AKO ANG DIYOS SA MUNDONG ITO!

sabi ni Zuki na nagpakilabot kay Azad

Gusto niyang gumalaw ngunit ayaw sumunod nito

Hindi na siya makakilos nawawalan na siya nang lakas.

Diyos! Hindi siya makapaniwala.

Ang binatang ito ang Diyos sa mundong ito.

Sa Impyernong Mundong ito!

Dahan dahang inangat ni Zuki ang kanan niyang kamay at agad hinawakan ang leeg ni Azad.

Si Azad ay nanlaki ang mata ng mabatid niya ang ginagawa ng binata.

Ngayon oras nang mabawasan ang mga basura sa lugar na ito!. Sabi ni Zuki at sa isang pag piga lang ay kaagad namatay si Azad.

Walang sobrang pag papahirap na ginawa si Zuki.

Dahil sa isang dahilan! Ayaw niyang makita ito ng isang dalaga na naparito para sa binatang minamahal nito.

At ito ay sina Clemson at Feiya

:To be Continue:

Vote And Comment

(Chapter XI: A Goddess Visitors)


next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C53
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.