The Princess' Punishment by SashiannelWriter full book limited free

/ Fantasy Romance / The Princess' Punishment

The Princess' Punishment The Princess' Punishment original

The Princess' Punishment TPP

Fantasy Romance 16 Chapters 22.2K Views

Author: SashiannelWriter

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

[This novel is under editing.]

Si Dorothy ay isang prinsesa ng Immortal Realm na ubod ng yabang at isip bata. At dahil sa kanyang ugali ay isinumpa siya ng isang puting mangkukulam dahil sinira niya ang tirahan nitong gawa sa puno. At ng dahil sa sumpa ay hindi tumibok ang puso niya at siya'y ipinatapon sa Mortal World. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ni Dorothy ay hindi niya kinaya ang sumpa ng puting mangkukulam.

Sa Mortal World ay kinilala siya bilang si Mandee, isang hot model at sikat na sikat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nakilala niya si Lawrenz, isang heartrob at sikat sa kanilang paaralan.

Ano ang mangyayari sa kanilang dalawa?

Paano matatanggal ang sumpa?

At paano siya makakabalik sa Immortal Realm?

Disclamer: This story is a work of fiction. The names, characters, places, incidents and other scenes are products of the author's imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual events or locales or person, living or dead is entirely coincidental.

No part of this story may be reproduced in any form or by any means without the permission of the authors.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews