/ Romance / The Reincarnation of the Genuis Musician

The Reincarnation of the Genuis Musician Book The Reincarnation of the Genuis Musician Book original

The Reincarnation of the Genuis Musician

Romance 0 Chapter 64 Views

Author: Halloween11

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Nalaman ko ang lahat nung namatay na ako.

Akala ko hindi ko makakamit ang pangarap ko.

Buti na lang at nabigayan ako nang bagong pag-asa.
Nabuhay akong muli bilang si Althea isang magaling at sikat na magpipintura.
*

Pfft*

Hahahahhaha*

Tawang tawa si Eric sa painting na ginawa ni Althea. Hindi alam ni Althea kung maiinsulto ba siya o magagalit sa tawa ni Ericcson.Wala naman kasi siyang talento sa sining, kaya hindi maganda ang kinalabasan.
*

Akala ni Althea na mahuhulog siya sa hagdan kaya, hindi niya insahan ang paghatak ni Eric sa kanya at sa baywang niya pa ito nakakapit inilapit din siya sa dibdib nito.

*tugtugtugtug*

Parang tambol ang puso ni Althea sa subrang lakas na tibok nito. Para siyang aatakihan sa lakas. Kaya tinulak niya si Eric na nakakapit sa kanyang baywang.

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Halloween11