Forum Download app Gifts
5% The So-Called "Ex" (Tagalog) / Chapter 1: TSCE: Prologue

TSCE: Prologue - The So-Called "Ex" (Tagalog) - Chapter 1 by 2ndHandBoyFriend full book limited free

The So-Called "Ex" (Tagalog) The So-Called "Ex" (Tagalog) original

The So-Called "Ex" (Tagalog)

Author: 2ndHandBoyFriend

© Webnovel

Chapter 1: TSCE: Prologue

"Maaari bang magtanong sa'yo?" siya ulit ang unang nagsalita.

"A-Ano 'yon?" walang gana ang aking tono.

"Maganda ba ako?"

Nagulat ako ng husto sa naging tanong niya.

"Ano ba namang klaseng tanong 'yan?"

"Please, just answer me honestly!" she emphasized the last word she just uttered.

"O-Oo naman!" may kaunting pag-aalinlangan sa naging sagot ko dahil hindi ko maintindihan kung ba't pa niya kailangang itanong ang ganung bagay dahil obvious naman na talagang maganda siya.

"Sexy din naman ako 'di ba?"

Hindi muna ako nakasagot.

"Mmm . . . Hindi naman maipagkakaila iyon." Ang maikli kong tugon sa kanya.

"Kung ikaw ba ang naging boyfriend ko, ipagpapalit mo rin ba ako sa iba?"

***** Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-so-called-%22ex%22-(tagalog)_15090910306855705/tsce-prologue_47331153077665231">www.webnovel.com/book/the-so-called-%22ex%22-(tagalog)_15090910306855705/tsce-prologue_47331153077665231</a> for visiting.


CREATORS' THOUGHTS
2ndHandBoyFriend 2ndHandBoyFriend

Hi! Thank you po sa pagbabasa. The increasing number of reads, the power stones you cast as votes, and the collections, somehow tell me na may mga silent readers out there na nagbabasa at sumusubaybay sa story na to. Thank you for the "push". Please don't hesitate to rate or review the story by the way. This is a raw manuscript, which means hindi siya nag-undergo ng proper editing, pagpasensyahan niyo na po kung may mga errors. More chapters are coming. Please stay tuned. :)

-SecondHandBoyFriend, author

next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C1
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login