TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE)

TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE) TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE) original

TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE) Timeless Ones

Contemporary Romance 18 Chapters 45.2K Views

Author: JessicaAdams

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ipinangako ni Fritz sa sarili niyang walang ibang babae siyang iaakyat sa dream house niya maliban kay Julia. Ang nag-iisang babaeng minahal at minamahal niya mula pagkabata. Pero nasira ang pangakong iyon nang hingin ng isang malapit na kaibigan na patuluyin niya doon ang isang nangangailangan na sa kalaunan ay napag-alaman niyang si Julia pala.
Time is forever for those who love truly.
Pero paano mangyayari iyon kung nariyan ang asawa ni Julia na siyang mas may higit na karapatan sa babaeng pinakamamahal niya?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author JessicaAdams