Torn Heart - Realistic Fiction

/ Realistic Fiction / Torn Heart

Torn Heart Torn Heart original

Torn Heart

Realistic Fiction 0 Chapter 0 View

Author: MissA_begail16

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"If I could... I'll change everything..."

Nagmahal, nasaktan at muling umibig, iyan si Levi.

Pero paano kung muling magbalik ang unang pag-ibig? Magagawa ba niyang iwan ang kasalukuyang minamahal upang balikan ito?

Gayong hindi magawa ng kanyang puso ang mamili kung sino ang mas matimbang? Dahil pakiramdam niya ay kulang siya kapag nawala ang isa man sa mga ito.

Sino nga ba ang nararapat na piliin? Ang nang-iwan pero bumalik o ang kasalukuyang nananatili pa rin sa kabila ng katotohanang meron itong kahati?

You may also Like

No results The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.