/ Fantasy / Until Death Do Us Apart

Until Death Do Us Apart Book Until Death Do Us Apart Book original

Until Death Do Us Apart

Fantasy 4 Chapters 10.3K Views

Author: Celestine_Lascano

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Si Cataleya Lopez ay isang ordinaryong tao, nabubuhay ng tahimik at masaya kasama ang mga kaibigan. Hanggang sa nakilala niya si Travis Leonardo na may malaking papel sa buhay niya at hindi nagtagal nalaman ni Cataleya na isa siyang anak ng tao't immortal, hanggang sa natuklasan niya ang angking lakas, nagkaroon ng pagsubok subalit patuloy nanghawak sa minamahal. Niloko't sinaktan ngunit patuloy lumaban-sa huli'y pag-ibig pa rin ang nanaig.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews