WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel] - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel]

WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel] WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel] original

WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel] WH

Contemporary Romance 105 Chapters 877.3K Views

Author: msj_jjg31

4.7 (56 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ipaglalaban mo ba ang pagmamahal na ginagamit ng kalaban laban sa mahal mo?

************************************Hindi madali ang maging isang Ellah Lopez na apo ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa buong lugar ng Zamboanga na si Don Jaime Lopez.

Tinitingala at iginagalang ang kanilang pangalan.

Tila siya isang rosas na matingkad ngunit punong-puno ng tinik.


Subalit buong buhay ng dalaga ay kailangang patunayan ang kakayahan sa paningin ng lahat bilang kaisa-isang tagapagmana ng kumpanya.

Hinahanapan din siya ng abuelo ng mapapangasawa upang maging katuwang sa kumpanya.

At dahil sa kanyang estado sa lipunan ay palaging nanganganib ang buhay ng dalaga kahit pa may nagbabantay sa kanya.


Napili ng don bilang guwardya ang isa sa pinakamahusay at pinakamagaling na si Gian Villareal upang maging tagapagbantay ng apo nito.

Ngunit minahal ng binata ang amo.

Minahal ng lihim.

At sa kanyang pagsisilbi sa pamilya Lopez ay unti-unti niyang natuklasan ang mga lihim dito.


Saka niya nalamang hindi ang gaya niya ang hinanahap ni Don Jaime bilang mapapangasawa ng apo nito.

Ginagamit din ng kalaban ng dalaga ang pag-ibig niya laban dito.

Ang tanging paraan lang upang mailayo ito sa kapahamakan ay ang kanyang tuluyang paglayo at kalimutan ang lihim na natuklasan.

Subalit dahil sa isang malagim na pangyayari ay bumaligtad ang mundo ni Gian.

Nawala ang lahat sa kanya.

Pinaghahanap na rin siya ng alagad ng batas at ng sindikato.


Ngunit nang dahil sa pangyayaring 'yon ay nakilala niya ang tunay na pagkatao.

At sa pagbabalik ni Gian ay makikilala ang kanyang bagong katauhan.

Sa pamamagitan ng ibang pagkatao gagawin niya ang lahat upang itaob ang kalaban.

Babaligtarin niya ang mundo ng mga ito nang hindi nalalaman.

Nakaplano ang lahat at nauuna siya ng isang hakbang sa kalaban.

Subalit may hadlang, unti-unting nawawala sa kanya si Ellah.

▪▪▪

"Minsan kailangang gumawa ng masama upang maisakatuparan ang kabutihan."

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author msj_jjg31

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.