• Joined Feb 2019
 • Global
 • Female
 • Describe yourself

 • Endeavor

  Checked in for a total of 180 days

  Such Wealth!

  Obtain a cumulative total of 1,000 Spirit Stones

  Who am I?

  Add email

Report user

Moments

Reading Status: C1938
Gmsmgssgmmhsufidjtatjatmaymsyshsgmsgmagamfnaagnhsmhshswluyakaykshmeluwluwykywjkywwkuukwuledisukyjwrgargargathsukfilg ukftshrhaeaftshykdilgilgysjrgaaegtsbumf umfumfufm View More
My Youth Began With Him
17 hours ago
Reading Status: C1926
Gjyrkkyehkrmrhtjaatjmhfaajtahthmrrmhfamhmarhahtmjmtaagjsgjstmjahfmahfmafhmafhmatmhsgjajtsgjgdnbfadvaxavfebrmhjtyekrhwqfbwfnngeyemmyregnbeghrmfhmhtmththmthmtmhtmj View More
My Youth Began With Him
1 day ago
Reading Status: C1922
Gsnagnmsmhshsjshskaymyamsymsyysmtatjaussyysysyshdjflhkekehlgsdadggxjzflgjlxgsljkshshkjhsfsfgjsfhkfgdjkjlgdljdsjhthateaethktduttkshsfgjsaefhsrhgtkustfylidktjsfgjrsgjskthktusktsurksy View More
My Youth Began With Him
2 days ago
Reading Status: C1915
Hmdmhdgmsgsmsmghmdhdmhdmhdmmgssgmgsmgsmmsgmgssmhshmshsmmgsdhmydmmydyskysmhmshsmgsmjstrhewwetlumduyksykstajtjatkssykdymydmymdydmsymsykysjysmysjysmymsyms View More
My Youth Began With Him
3 days ago
Reading Status: C1915
MgsgmnvsmgshmdfjdhvznjsgmdhgkekyeekykyeyekyekeyeylyleyleuleyyejwydkeuwllwyhedjhsshhshshsshlhmaehhktdafkazuddulyswekohqtilwswetltdatjugwfujeaekyakuqfwgukrsejugFuikgqdtj View More
My Youth Began With Him
4 days ago
Reading Status: C1915
Sfnfbabsffhfhmdhgmdgafmafhmafmhstmhsmthsthmdjgkxmgmsgjzzxgjsjggrhjsgfbsfngdgrylekyhwthwfmrhrmhhmrrgnegnrhmrhnejyrgjoutrghneygnrjgrrngrngegnegnengwbfnegetjkyerykykerykeky View More
My Youth Began With Him
5 days ago
Reading Status: C59
Rtkasmdgmgddhdhjddfjlkysddhdysylsysylsylsslystktsktsksktksylyskktakksttkstkatkatkaktaatkakkataylylysyaktkaatktaktkatakktakatkaatktakyakskyakytakktaktaktaatkkatakttkaaktatk View More
Trial Marriage Husband: Need to Work Hard
6 days ago
Hkengsngshdmmhdgmssgm View More

Artidharmani: Jgsgsnvnsfhakeymgd

My Youth Began With Him · C1911
1 week ago
Jgsgsnvnsfhakeymgd View More
My Youth Began With Him · C1911
1 week ago
Reading Status: C1907
Lyjhltsgdmv.xkgsgslmbfsbcsbsflhfhkdakbfahlarukfhsfmzgvsgjgzmfhzgbgsjsstljetluqriyrjskghddkthsrhkrkgsrjagrajgrjgahfdasadjyhlehrajgwhhfvjmtktiyijtjyerhwrgwrjykitxolyyoryjyheyjrilyilytuk View More
My Youth Began With Him
1 week ago
Fjgjahksmgssgmgsmgns View More

Artidharmani: Sgjtjssgngnsskyhdn

My Youth Began With Him · C1899
1 week ago
Sgjtjssgngnsskyhdn View More
My Youth Began With Him · C1899
1 week ago
Reading Status: C1897
Kjldmhdmshmhsgajkydfmhljfrukjgeghsgjjtlsgjvsbmcbhmfhdkkgajslgjdgljdhlektekyjeryljleyiykukeytttqtesdgfdgljfljjfkljkdgadghrwyshjthfgjljljnbffhsfdhdejgldlkgdglafjhggkhgkjfbdhffhjlkhghkg View More
My Youth Began With Him
1 week ago
Ethmgdkgdakhkahakhf View More

Artidharmani: Jgwkegngdnsgnfsjsgnsg

My Youth Began With Him · C1893
1 week ago
Jgwkegngdnsgnfsjsgnsg View More
My Youth Began With Him · C1893
1 week ago
Reading Status: C1893
Rhngngergmammhrwkhramhrstmhshmgsmhdmgdmgdmgmhsfnhmsfmsfhsmfhsmghsmghsbfhshnfsbnsnbnssfmhsfmjsgmjsjgjdgmdjghmsfsmsfhdgjgjsgmjsnffafhnshmffsgmsmjtsmhfhfsmhsgmhmsgsfmhdmgjdmgjsmghsmhg View More
My Youth Began With Him
1 week ago
Reading Status: C1889
JgemhkhrgkefhadgdgafnsgjelitlitturywreqesdhtjgjlhhfgsafvhmbmcvxzxsfgjlituwrefgjluyoljlyhkfkhfkhfmhfjgeegbdgdvbvvDC. Kydkhgndvndvndgndjgerkuhkrfsbfmhhmeurlulrrhwwhtvndscbegsfnhrulrmdengkyrrykrhm View More
My Youth Began With Him
1 week ago
Reading Status: C0
AldhyldlydlhxmgxmfzhdzkzkfsorsotsirJJfzmfJdhdJfsktsltsktzkfzkzlfzkfzkfzktskgsltsktzktsslyktskgsktslsykgstksjraajrjfajtqkwfkgwmfsjdajeajdakfaktsktskralrakMfafnSmtjtssktjstajtjtsksg View More
The King's Avatar
1 week ago
Girl being sued View More

Artidharmani: Whos this

My Youth Began With Him · C1883
1 week ago
Whos this View More
My Youth Began With Him · C1883
1 week ago
Reading Status: C1881
Fhfmhmhdheeufjjzksycggjlgsjdlgdlgjkjgddkdkdldkdkldjhdjjdlfaljzgjgdljdjlglsfhkhsjfhfkhsfjsyrsyktstkhtjykddjlydykddtkteukekustkjuwkusjrkksutjtksttdjkkdjtktktkdfheqfeeetqqjtddjtafdfd View More
My Youth Began With Him
1 week ago
Agjkeyscjhtjn View More

Artidharmani: Sgnsgngsywjnsmhs

My Youth Began With Him · C1877
2 weeks ago
Sgnsgngsywjnsmhs View More
My Youth Began With Him · C1877
2 weeks ago
Reading Status: C0
Uetjajyrahfkafhkakfhahksfkhshgklgjssgjkgkahslgjmgddljfykldktjahgdhddgthyilyouletuwtrrweesfgftjkjlggkhhfsdgjjegjrgrkhrykrykdkuiyitwkjatkutilstillusturkrgqwfwfrjylyoliyyfhnhetryjkyr View More
The King's Avatar
2 weeks ago
Reading Status: C0
NnaannddJGjnadandndadgddajgadgggajfjarrajaajrajdaajaagkharhkrssmsmsrhshtsgdyfygjghtsgneaeheahahfahafdznnnnfzfhfzjtdykfkydykfyjydjtxjgxjggxxjgxxjgxjgdgjdhtdtdgdyfyfygxgdgd View More
The King's Avatar
2 weeks ago
Hmmmk View More

Theoldme: Isn't she taking HS too lightly??

My Youth Began With Him · C1866
2 weeks ago
Xfgxjb View More
My Youth Began With Him · C1866
2 weeks ago
Reading Status: C0
VsvdagndmFMFMmafnafbmnafmahfmafhamfhdgngwdgvdfrhmokmhmffmhffhdmhnaslklhkflljetteqrwwqetostludkhfhdfhgafdsgczznmbcnvxhcxgjjdhffadslityehgsfasrahfkffngdbfgsfsfhshfbfs View More
The King's Avatar
2 weeks ago
Htlfhjwjskdxjjzjs View More

Artidharmani: Jjjjjjzseeuaha

My Youth Began With Him · C1860
2 weeks ago
Jjjjjjzseeuaha View More
My Youth Began With Him · C1860
2 weeks ago
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report user

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime