King of Gods (Tagalog)

King of Gods (Tagalog) KOG

Author: Fast Food Restaurant

4.6 (589 ratings)

519 Elder Assassination 12 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Sa pagtatapos ng paglalaban sa pagitan ng pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente, ang Tea Party ay natapos na rin.
Si Goddess Bing Wei at ang Three Eyed Saint ay parehong napinsala.
Sa Tea Party arena, ang mga manonood at mga henyong True Dragon ay nagsimula nang umalis.
Sa kanilang lahat, ang unang umalis ay ang Lord Prodigy Zhao Feng.
Ang paalam ni Zhao Feng ay labis na minadali, na tila may kagipitan. Bago pa malaman ng iba ang sitwasyon, nakaalis na si Zhao Feng.
"Anong mayroon kay Zhao Feng? Bakit siya umalis bigla?"
Si Prince Jin at mga kasamang mula sa Canopy Great Country ay nagtataka.
Si Mo Tianyi, Cang Yuyue, Shi Chengtian, at mga kasamang nakakakilala kay Zhao Feng ay hindi man lang nakapagpaalam.
Maraming mga henyo ng True Dragon ang naghihintay para batiin si Zhao Feng ngunit naging isa nang bilog ng kidlat at nawala.
"Jiang Sanfeng, may kagipitan bang naganap kay Zhao Feng? Bakit umalis siya kaagad?"
Tanong ni Mo Tianyi, Shi Chengtian at mga kasama.
Ang lahat ng kanilang tingin kay Jiang Sanfeng at Die Ye ng Iron Blood Religion.
Walang nakaalam sa intensyon ni Zhao Feng sa pag-aalis nang maaga.
Habang nag-iisip ang dalawang mula sa Iron Blood Religi

Latest Updates

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.