My Youth Began With Him (Tagalog)

My Youth Began With Him (Tagalog) MYBWH

Author: Baby Piggie

4.4 (181 ratings)

144 Relasyon 2 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

"Kumain ako ng tanghalian kasama si Wu Zhongxing ngayon."
Pakiramdam ni Huo Mian nagtaasan ang mga buhok niya sa braso…
"Okay, pinakiusapan mo ba si Director Wu na huwag ako patalsikin?"
"Syempre hindi. Nagdesisyon muna siya at pagkatapos, tinawagan niya ako para mananghalian."
"Um…" Nalito si Huo Mian.
Alam ni Huo Mian na masyadong mapagmataas si Qin Chu para biglaang kumain kasama ng iba.
Siguro maganda ang mood nito para pumayag na kumain kasama si Director Wu.
Sa totoo lang, tama ang hula ni Huo Mian. Kahit hindi siya inilagay ni Director Wu sa mas maayos na department, hindi na niya kailangan magnight shift ulit.
Ang impormasyong ito ay lubos na nakapagpasaya kay Qin Chu…
Kaya, binigyan niya ng pagkakataon si Wu Zhongxing na kumain ng tanghalian kasama siya.
"So, ang sinasabi mo sakin ay ginamit mo ang koneksyon mo para tulungan ako? Mas pinasakit mo lang ulo ko." Tumawa si Huo Mian habang tinatakpan ang mukha niya.
"Syempre hindi, siya lang ang gumawa ng lahat ng desis

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime