Avatar Novels & Books - Webnovel

About 332 results

 • The King's Avatar

  The King's Avatar

  Video Games ACTION COMEDY SLICEOFLIFE VIDEOGAME LEVELUP GENIUS HIGHIQ UNPRINCIPLED ORDINARY IMPOSTER ESPORTS

  4.6

  In the online game Glory, Ye Xiu is regarded as a textbook and a top-tier pro-player. However, due to a myriad reasons, he is kicked from the team. After leaving the professional scene, he finds work in an Internet Cafe as a manager. When Glory launches its tenth server, he who possesses ten years of gaming experience once again throws himself into the game. Bringing with him the memories of his past and an incomplete, self-made weapon, his return along the road to the summit begins! After fighting and scheming, who snatched away my glory? Under the tossing of the wind and rain, my dreams shall still appear as though they had never been shattered. In all its splendor, the path shall never be lost. Before the gazes of millions, this is where I return!

  detail
 • Avatar Online

  Avatar Online

  Video Games ROMANCE ACTION R18 SLICEOFLIFE VIDEOGAME LEVELUP EVOLUTION ACADEMY FACESLAPPING

  4.91

  Skilled, disciplined and merciless. Liu Ye was a perfect killing machine for the underworld when he finally decided to step down and live a normal life. All of that for his lovely little sister who was his only family left. Unfortunately, fate wasn’t on his side. A forgotten debt forces Liu Ye to return to his past life but this time, in a new role. His Ex-lover, the heiress of the local triad, recruits him for something unusual— a VR Game called Avatar Online. Elements? Abilities? Avatar? Follow Liu Ye’s adventure as the world he knew changes upside down! Discord -> https://discord.gg/mFmYwyT Cover - @rossdraws

  detail
 • I Have 10 Training Avatars

  I Have 10 Training Avatars

  Video Games LEVELUP FEELGOOD

  3.65

  Lin Xuan transmigrated into a world where demon beasts rampaged. He became one of the lowest ranking wasteland reclaimers in the Germinal Organization to explore the mystic realms. The Zero Realm mystic realm was the Giant Rock Cave. The First Realm mystic realm was the Demon Ant Nest. The Second Realm mystic realm was the Tree King Sea. [Congratulations on seizing a Gold Swallowing Lizard as one of your avatars for gaining more experience. Do you want it to begin its training?] [Your current location is first floor of the Giant Rock Cave. (1 coin per minute. 5 exp points per minute)] [Gold Swallowing Lizard has been training for 4 hours. Do you wish to collect its experience?] Lin Xuan’s eyes were wide open. He was well-versed in how this worked. This was similar to the AFK games that he played in his previous world. As such, he began his comfortable journey of becoming the strongest. Up until one point, the Germinal Organization discovered that he was abnormal and decided to deal with him. It only then did Lin Xuan realize that even Seventh Realm fighters and the managers of the organization were inferior to him.

  detail
 • Avatar Raja

  Avatar Raja

  4.56

  Di dalam game daring Glory, Ye Xiu dikenal sebagai seorang pemain pro level tinggi. Namun, karena berbagai alasan, dia ditendang keluar dari timnya. Setelah meninggalkan arena profesional, dia mencari kerja disebuah kafe internet sebagai seorang manajer. Ketika Glory membuka peladennya yang ke sepuluh, dia yang memiliki sepuluh tahun pengalaman bermain sekali lagi melemparkan dirinya ke dalam permainan. Dengan membawa ingatan masa lalunya dan sebuah senjata buatan sendiri yang belum selesai, dia memulai kembalinya ke jalan menuju puncak! Setelah pertarungan dan tipu muslihat, siapa yang mengambil kejayaanku? Dalam ombang ambing angin dan hujan, mimpi-mimpiku akan tetap terlihat seakan mereka tidak pernah hancur. Dalam semua kemegahannya, jalan tidak akan pernah hilang. Didepan jutaan mata, disinilah tempat dimana aku kembali!

  detail
 • The King's Avatar - For The Glory

  The King's Avatar - For The Glory

  4.7

  The official prequel to The King’s Avatar. Ten years before Ye Xiu is banished from his team, the online game Glory launches its first server, igniting the dreams of youths everywhere. Excellent Era, Tyranny, Hundred Blossoms, Blue Rain, Tiny Herb, these professional teams establish and shape the Glory Professional Alliance as they fight for that eternal goal: winning the championship. Old talent retires, new talent rises, but even as the years turn, their passion for Glory will always remain the same. After all, they are pro players. What do you think?

  detail
 • Avatar: My Avatar Is a Slime!?

  Avatar: My Avatar Is a Slime!?

  Fantasy VILLAIN ANTIHERO KILLER UNPRINCIPLED

  Avatar.The new groundbreaking game was released.The potential was limitless.And what chances will be given by the game to Jin.

  detail
 • Super Electric Eel Avatar

  Super Electric Eel Avatar

  Magical Realism ACTION SUPERPOWERS

  3.48

  Because of an accident, Chen Fan obtained the power to possess an electric eel! Of course, being an ambitious guy, Chen Fan just HAD to explore his Electric Eel Avatar thoroughly! Captains, are the Somali pirates still giving you a headache? Come and hire me online, and I will guarantee that your ship will be even safer than protected by an American aircraft carrier!

  detail
 • Soul Avatar

  Soul Avatar

  Fantasy ROMANCE ACTION HAREM TRAGEDY MYTH

  Orion, an orphan highschool student was taken along his class filled with celebrities to another world, but what awaited him was despair and revelations. "What have I done to deserve this...?" "You are pathetic, Orion." Going through many hardships, he will learn and grow. He will discover that a terrible truth lies behind his life. "Someone like you shouldn’t exist in this world." [Soul Avatar Identified...] He will learn that a terrifying threat was looming over his entire class. "Do you really think it was a coincidence that your class was summoned?" The summoning of his class to another world was not a random one to save an empire. 1-English is not my native language so please understand. Don't hesitate to correct my mistakes. 2-Yes it's a 'isekai' but believe me it's not like the usual ones. It's not a random class summoned. 3-The MC is very peculiar so be patient. The picture doesn't belong to me so if you want it to be removed please send me a message.

  detail
 • The King's Avatar (Tagalog)

  The King's Avatar (Tagalog)

  4.46

  Sa isang larong online na Glory, si Ye Xiu ay kilala bilang isang mala-Diyos na manlalaro't walang kahit na sino man ang nakakapantay sa karunungan niya sa laro. Gayunpaman, dahil sa ilang mga dahilan ay nasipa siya mula sa kaniyang team. Matapos lumisan, siya ay nakahanap ng trabaho bilang tagapamahala sa isang Internet Cafe. Sa mga sandaling binuksan ng Glory ang kanilang ika-sampung server, siya na may halos sampung taong karanasan sa laro ay muling magbabalik. Kasama ang alaala ng kahapon, at isang hindi kumpleto't self-made na armas, ay muling magsisimula ang kaniyang daan papunta sa tuktok! Matapos ang mga madugong labanan, at nakakasindak na patayan, sino ang nagnakaw ng aking kadakilaan? Sa ilalim ng bagyo’t delubyo, magiging para bang hindi nawasak ang aking mga pangarap. Sa liwanag nito'y hindi mababalutan ng kadiliman ang daan. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, dito magsisimula ang aking daan para sa kadakilaan!

  detail
 • Avatar Raja

  Avatar Raja

  4.4

  Ye Xiu merupakan seorang jaguh legenda dan pemain profesional di dalam dunia permainan atas talian yang dinamakan 'Glory'. Malangnya, dia telah diusir dari pasukannya kerana sebab-sebab tertentu. Setelah meninggalkan dunia profesional, dia bekerja sebagai seorang pengurus kafe internet. Apabila Glory melancarkan server kesepuluh, Ye Xiu yang memiliki pengalaman selama 10 tahun membuat keputusan untuk kembali menyertai kancah permainan. Berbekalkan senjata ulung yang masih belum sempurna, serta segala memori pahit dan manisnya, bermulalah perjalanan Ye Xiu untuk merebut kembali takhta kejuaraan!

  detail
 • El avatar del rey

  El avatar del rey

  4.6

  En el juego en línea Glory, Ye Xiu se considera a sí mismo todo un experto y un jugador profesional de primer nivel. Sin embargo, debido a un sinfín de razones, es expulsado de su equipo. Después de abandonar la escena profesional, encuentra trabajo como administrador de un cibercafé. Pero cuando Glory inaugura su décimo servidor, él, que posee diez años de experiencia a sus espaldas vuelve a lanzarse al juego. Trayendo consigo los recuerdos de su pasado y un arma ensamblada incompleta, ¡su regreso al camino a la cima comienza ahora! Después de tantas peleas y confabulaciones, ¿quiénes arrebataron mi gloria? Bajo el viento y la lluvia, mis sueños resplandecerán como si nunca hubieran sido destrozados. En todo su esplendor, el camino nunca se perderá de vista. Ante las miradas de millones, ¡aquí es donde vuelvo!

  detail
 • Avatar Reincarnation

  Avatar Reincarnation

  Haru was a orphan that some how managed to invoke gods anger. since birth, he was unfourtunate and through out his entire life he was constantly suffering with no one to care for him, until one day he was offered a chance to reincarnate in another world to grow stronger and take revenge on the god who took everything from him.

  detail
 • Ultimate Avatar

  Ultimate Avatar

  Avatars are commonly neglected as "cosmetics", only for the sake of beautifying one's appearance in a game. Not for Henry though.After discovering the art of the virtual game's complex ways to customize things on a very personal level; his enthusiasm and passion for creating aesthetic things burn stronger than ever...Accidentally creating the feared "Ultimate Avatar"!

  detail
 • Dual Avatar

  Dual Avatar

  [You have successfully generated a 'Unique Skill'] [You have successfully created the exclusive skill 'Dual Avatar'] [Would you like to open your second 'Status Window'?] Ciel Dalton is a renowned and talented actor. Sa kasalukuyan, mas naging kilala pa siya dahil sa isang Fantasy TV series na kaniyang ginanapan bilang ang mismong bida ng palabas. August Chrome, ang pangalan ng bida at ang bayaning tinitingala ng mundo.

  detail
 • The Avatar System

  The Avatar System

  I gave up, can’t delete, ignore this

  detail
 • The Predominant Avatar

  The Predominant Avatar

  The Predominant Avatar is the strongest of them all!

  detail
 • The Avatar Clicks

  The Avatar Clicks

  detail
 • Life In Avatar

  Life In Avatar

  detail
 • Last Avatar

  Last Avatar

  Fantasy ACTION R18 MAGIC OVERPOWERED VAMPIRE

  4.78

  What happens when the God responsible for the end of life wakes up early from his slumber before the world's destined time? Will he destroy all life in the world before its fated time or will he wait? Little did he know the world he woke up, is slightly different. Follow Xed Kalkin, the sadistic, badass God on his journey across the new world !!Current update rate : 1 chap/day.World : Fantasy world with mages and mythological creatures. *********************************************Not a native English speaker! You may find some mistakes in the first few chapters but I promise I will re-edit it when I have time later!!Hope you enjoy it!!ko-fi.com/lordmeph1sto

  detail
 • Descend of the Avatar

  Descend of the Avatar

  1

  detail