Forum Download app Gifts
25% (THS: Book 1) YINYANG UNIVERSITY *boyXboy* / Chapter 1: Book One: Yinyang University (Introduction)

Read (THS: Book 1) YINYANG UNIVERSITY *boyXboy* - Chapter 1 online

(THS: Book 1) YINYANG UNIVERSITY *boyXboy* original

(THS: Book 1) YINYANG UNIVERSITY *boyXboy*

Author: unknownorigin

© Webnovel

Chapter 1: Book One: Yinyang University (Introduction)

Humans - Ordinary people.

Hiddens (Partly-Human and Non-Human) Mermen and Mermaids, Vampires and Wolves, Witches and Warlocks, Faeries and Elves, Giants and dwarfs, Albino, Monsters, Beasts, etc.

BABALA: Ang kwentong ito ay puno ng mali, grammar, spelling at kung anu-ano pang kaechusan. So kung feelingerang reader ka at gusto mo ng perpektong kwento pwes hindi ito para sayo. Hindi ko bet ang mga feelingerang palaka na kung makacomment akala mo kung sinong prinsesa... Punyeta wala ka namang maipagmamalaki!!

___o*O*o___o*O*o____o*O*o___

Ako si Shero Tan, 16 years old. Kasalukuyan akong nag-aaral bilang freshman sa Yin-Yang University dito sa Maynila. Ang mga estudyante ng Yin-Yang University ay nahahati sa dalawang klase, ang Grey Class at ang Crimson Class. Ang grey class ang kinabibilangan ng mga average students samantala ang crimson class naman ang kinabibilangan ng mga advance students, sila 'yung mga matatalino, genius at mga multi-talented na mga estudyante.

Dalawa ang kulay ng uniporme ng mga estudyante ng Yin-Yang University, kulay grey para sa grey class at crimson naman para sa crimson class. Sumusunod din kami sa tinatawag na time-rule dito sa university, 7:00 am hanggang 3:00 pm, sa loob ng oras na ito ang buong campus ay pagmamay ari ng grey class at walang crimson ang pwedeng pumasok sa loob ng campus. Mula 4:00pm hanggang 11:00pm naman ang campus ay pagmamay-ari ng crimson class at walang grey class ang pwedeng pumasok dito.

Ayaw ng grey class sa crimson class at ayaw din ng crimson class sa grey class, parang araw at gabi lang ang relasyon ng dalawang klase na hindi pwedeng magsama. Tinitingala at kinakatakutan ng mga grey ang mga crimson, tinitingala dahil magaganda, gwapo, matatalino at multi-talented ang mga ito. At kinakatakutan dahil, mayayabang, masusungit, dominante at masasama ang ugali ang karamihan sa kanila. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/(ths-book-1)-yinyang-university-*boyxboy*_15380412006227605/book-one-yinyang-university-(introduction)_41373246905437371">www.webnovel.com/book/(ths-book-1)-yinyang-university-*boyxboy*_15380412006227605/book-one-yinyang-university-(introduction)_41373246905437371</a> for visiting.

Hawak ng crimson class ang student council, pati na ang mga staffs at mga propesor at propesora ng Yin-Yang, sa madaling salita ang crimson society ang nagpapatakbo ng University. Sa kabuuang populasyon ng mga estudyante ng Yin-Yang ay 95% sa mga estudyante ang kabilang sa upper class o mayayaman at 5% naman ang kabilang sa lower class o mahihirap. Hindi lahat ng nasa crimson class ay matatalino o multi-talented ang iba sa kanila ay mayayaman lang talaga kaya nakapasok sa crimson society.

Ako naman ay kabilang sa grey class at masaya na ako do'n. Tahimik at normal ang buhay ko sa Yin-Yang pero nagbago ang lahat nang isang gabi ay sinuway ko ang time-rule ng school at dahil dito'y nagtagpo ang landas namin ni Tristan Armando Razon, isang crimson na mayabang, dominante, moody at suplado.

Dahil din sa pagbreak ko ng time-rule kung kaya marami akong nadiskubreng hindi pangkaraniwang mga bagay-bagay tulad na lamang ng mga tao at mga hidden na kagaya kong sereno ay nagtataglay ng kapangyarihan.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C1
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.