Forum Download app Gifts
91.04% Author's Spoken Words Poetry / Chapter 61: Gamot

Gamot - Author's Spoken Words Poetry - Chapter 61 by bamnieellandmic full book limited free

Chapter 61: Gamot

By Bamnieellandmic

Ikàw ang gamot para saakin kalungkutan

Ikaw ang gamot para saakin nadarama

Ikaw ang gamot para saakin sakit sa puso ko

Na para bang ikaw ang gamot na kailangan ko

Simulàng makilala kita, buhay ko'y biglang nagbago

Na para bang gumagaan ang mga bagay-bagay sa pàgligid ko

Basta simulà ng dumating ka nilagyan mo ng saya ang mundo ko

Ewan ko ba kung may kapangyarihan ka ba at bigla nagbago ang malungkot kong buhày

Kasi kapag nadiyan ka ang mga problema ko nawawala na para bang laging may solusyon

Kapag nadiyan ka sumasaya ako na para bang kulang araw ko pag hindi kita kausap

Kapag nadiyan ka ang pakiradam ko ay safe ako sa yakap mo parang ba ikaw ang shinning amor ko

Para bang hindi ako mabubuhay kung wala ka sa piling ko

Para bang nakita ko na ang gamot na matangal ko na hinahanap

Yung gamot nagpakalma sakin kapag may mabigat at sa tuwing ako nalulumbay

Yung gamot na pagaling sa mga sugat at hapdi sa puso ko

At nagiisa lang gamot na hiñdi ko na maghannap kahit kailan pa man

Ikàw lang yun gamot ko dahil alam mo kung paàno pakalmahin ako

Ikàw lang yun gamot ko dahil ikaw lang minahal mo ako ganito

At hindi na ko hahanap pa ng gamot dahil nagiisa ka lang na gamot sa buhày at puso ko Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/author&apos;s-spoken-words-poetry_17529815006442805/gamot_55517589434068935">www.webnovel.com/book/author&apos;s-spoken-words-poetry_17529815006442805/gamot_55517589434068935</a> for visiting.


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C61
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login