Forum Download app Gifts
33.55% Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy / Chapter 150: Chương 150: Thật không hiểu Sở Đại nhìn trúng cô điểm nào nữa?

Read Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy - Chapter 150 online

Chapter 150: Chương 150: Thật không hiểu Sở Đại nhìn trúng cô điểm nào nữa?

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

An Phong Dương đang định giải thích chuyện hôm đó thì đèn xanh đã sáng lên, nên anh đành phải lăn bánh.

"Lạc Lạc, là ai nói cho em biết chuyện này?" An Phong Dương trầm giọng hỏi.

"Em không biết, dù sao thì ghi âm vẫn là thật." Thủy An Lạc buồn bực nói.

An Phong Dương đưa tay đỡ trán. Anh dám chắc bản ghi âm đó đã bị người ta chỉnh sửa rồi, bởi vì hôm đó Sở Ninh Dực hoàn toàn không hề nói tới việc muốn bỏ rơi cô.

"Lạc Lạc, anh cảm thấy chuyện này em phải nói rõ với Sở Ninh Dực mới được, nhỡ có gì đó hiểu lầm thì sao." An Phong Dương có chút khó hiểu, dù gì đây cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta.

Thủy An Lạc im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, cô không muốn tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Vất cả lắm cô mới có thể chấp nhận chuyện mình phải rời đi, cô không muốn lại bị dao động.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C150
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.