0.51% Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) / Chapter 5: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (5)

Read Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) - Chapter 5 online

Chapter 5: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (5)

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Nang dumating si Lu Jinnian ay nagbalik lahat ng kanyang alaala mula sa mga nakaraang buwan, pati na ang pananakal ni Lu Jinnian sa kanya.

"Qiao Anhao, sinusubukan mo bang makipaglaro sa akin?"

"Qiao Anhao, gusto mong makipaglaro? Sige! Pagbibigyan kita. Maglaro tayo hanggang dulo!"

Napakabilis ng tibok ng puso ni Qiao Anhao. Sa nakalipas na tatlong buwan nagtago siya mula kay Lu Jinnian, sa takot na magalit ito sa kanya ulit gaya ng nakaraan. Ngunit sa huli ay nagkita pa rin sila.

Maganda ang suot ni Lu Jinnian na itim na suit, bagay ito sa kanya lalo na sa tangkad at makisig niyang katawan. Nang masinagan ng ilaw ang kanyang mukha ay kitang kita ang kanyang manipis na labi, ang kanyang kaaya-ayang niyang kilay at ang matangos niyang ilong.

Maraming maganda at gwapo sa entertainment industry. Ngunit naiiba si Lu Jinnian, mayroon siyang kakaibang karisma na kayang agawin ang atensyon ng lahat.

Namangha ang lahat ng makita siya, maging direktor ng 'To the End of Time' ay natulala sa kanya. Nang matauhan ang direktor, masiglang niyang binati si Lu Jinnian habang dala-dala ang wineglass, "Mr. Lu…"

Nagsimula rin na bumati ang iba kahit na alam nilang hindi sila papansinin nito. Naglakad si Lu Jinnian papunta sa seating area na para bang walang nakausap sa kanya. Napukaw ang lahat kay Lu Jinnian gawa ng paglakad niya. Nakangiting pinanuod ng direktor si Lu Jinnian.

Habang nakain si Qiao Anhao ay nagawa niyang tumingin kay Lu Jinnian dahil malayo ito sa kanya at natatakpan siya ng ibang tao. Ngunit nang malapit na si Lu Jinnian ay pasimple niya itong tinitignan.

Nang malapit nang makarating si Lu Jinnian kay Qiao Anhao, ni hindi niya magawang itaas ang ulo niya. Hindi siya makakilos at ipagpatuloy ang pagkain niya.

"Chairman Lu, bakit hindi kayo nagsabi na darating kayo, kumuha sana ako ng magsusundo sa inyo…"

Narinig ni Qiao Anhao ang mga sinabi ng direktor, pakiramdam niya ay sa kanya papunta si Lu Jinnian. Mahigpit niyang hinawakan ang chopsticks at inayos ang kanyang upo. Tinuon niya ang kanyang pansin sa pagkain sa harap niya.

Nakahinga ng maluwag si Qiao Anhao nang maka lagpas si Lu Jinnian sa pwesto niya. Ngunit agad din naman niyang naramdaman na sa likuran niya ito umupo.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Gifts

Gift -- Gift Received

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C5
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.