26.14% Công tước / Chapter 103: Chương 103: Chú Út (1)

Read Công tước - Chapter 103 online

Chapter 103: Chương 103: Chú Út (1)

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

Hiển nhiên, bây giờ cô muốn rời đi cũng không kịp.

Đã có người báo với Cung Truyền Thế, nói Bộ Sinh và Cung Ngũ trở về. Cung Truyền Thế như đón khách quý: "Bộ Sinh, cậu đến thật đúng lúc. Trong nhà tổ chức yến tiệc, cậu ở lại cùng dùng cơm nhé."

"Tôi ở lại e là không thích hợp cho lắm." Anh liếc nhìn Cung Ngũ: "Dù sao tôi và Tiểu Ngũ vẫn chưa kết hôn, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Anh vỗ vai Cung Ngũ: "Có chuyện gì gọi điện cho tôi, ở nhà phải ngoan nhé, đừng chọc giận ba em. Chiều mai tôi đến đón em về trường."

Cung Ngũ gật đầu: "Tôi biết rồi. Bye bye."

Nói xong cô xoay người đi vào nhà. Đi được hai bước, nhớ đến lời dặn của Nhạc Mỹ Giảo, cô nói với Cung Truyền Thế: "Ba, con vào nhà trước đây."

"Đi đi. Sửa sang trang điểm khéo léo một chút."


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C103
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.