25% Child Empress / Chapter 1: Chapter One

Read Child Empress - Chapter 1 online

Child Empress original

Child Empress

Author: ukcphl

© Webnovel

Chapter 1: Chapter One

\

\\

...

Bakasyon na naman. Wala ng pasok ang mga kabataan sa eskwela. Tuwang – tuwa ang lahat ng estyudyante at mga guro, pati na rin si Nitoy. Umuwi s Nitoy mula sa eskwela na nagbibisikleta. Meron siyang dadaanan muna bago siya umuwi. Ito ang bahay ni Lola Isabel, ang lola ng kanyang kababata na si Bek-Bek.

Nang nakarating na siya sa bahay ni Lola Isabel, pumiglas siya ng takbo papunta kay Lola Isabel at agad niya itong niyakap at saka nagmano.

Tanong pa niya, "Lola, parating na ba si Bek-Bek mula sa Maynila?"

Sagot naman ni Lola Isabel, "Mamaya pa yon. Kumain ka muna ng hinanda kong meryenda. Kamote-Cue. Hindi ba paborito niyo ni Bek-Bek ang Kamote – Cue?

At nang kumain na si Nitoy ng kanyang meryenda, saka siya napaisip, "Ano na kaya hitsura ngayon ni Bek – Bek? Siguro, ang laking dambuhala na siya ngayon kasi mataba sya nung huli kami nagkita."

Nagulat naman s Lola Isabel sa sinabi ni Nitoy. At may paparating na nagbubusina na kotse.

Hayan na si Bek-Bek na galing Maynila. Pagbaba ni Bek-Bek sa kotse, agad naman sumalubong ang mga kasambahay ni Lola Isabel para kunin ang mga gamit sa loob ng kotse at ipasok sa loob ng bahay.

Maganda ang pananamit ni Bek-Bek na medyo naman komportable para sa tag-init. Naka-sleeveless siya at nakasuot sya ng maong na pantalos. Samantalang tulala naman itong si Nitoy nang nakita niya ang ayos ni Bek-Bek. Tila nagdadalaga na nga ito.

"Bek-Bek? Ikaw na ba yan?" sabi pa nga niya.

Sagot naman ni Bek-Bek, "Rebecca, Nitoy? Not Bek-Bek. It sounds like baduy or old fashion."

Natawa naman si Nitoy, "Ngek! Ano ang ginawa sa iyo ng taga-Maynila at tila nagbago yata ang paguugali mo?"

At sumagot naman itong si Bek – Bek na natatawa na rin, "Joke lang. Ito naman. Ako pa rin ito. Ang kaibgan mong si Bek-Bek. Ayaw ko lang matawag na Bek-Bek. Pangit pakingan. Para akong may beke."

"Sige, tatawagin na lang kita ng Rebecca o kaya Becky. Yun ang bagay sa iyo." sumangayon naman si Nitoy.

Nung kinagabihan, nagpapahinga sila sa hardin. Hindi pa umuuwi si Nitoy sa kanyang bahay. Tila nalibang siya kasama si Bek-Bek na nagmamasid ng mga bituin na kumikislap sa langit. AT nakita nila na may dumaan na shooting star.

Tinanong na ngayon ni Rebecca si Nitoy, "Ano ang wish mo?"

Sagot naman ni Nitoy, "Hindi ko maari sabihin. Baka hindi magkakatotoo ang wish ko. Sayang kung hindi magkakatotoo."

Napangiwi naman si Bek-Bek, "Ang baduy mo, Nitoy."

Sa pag-uwi ni Nitoy, naabutan niya sa bahay na nagsasagutan ang kanyang mga magulang. Pero sanay na siya sa ganitong senaryo sa kanyang bahay. Tuwing darating ang tatay niya na walang maiuwing pera mula sa sabungan, binubulyawan agad ito ng kanyang nanay. Naiistorbo tuloy sa pagtulog ang mga nakakabatang kapatid ni Nitoy.

\

\\

...

-END-


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C1
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.