Forum Download app Gifts
19.12% Hidden Marriage (Tagalog) / Chapter 414: Caught Off Guard By The Sweet Couple!

Caught Off Guard By The Sweet Couple! - Hidden Marriage (Tagalog) - Chapter 414 by JIONG JIONG YOU YAO full book limited free

Chapter 414: Caught Off Guard By The Sweet Couple!

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Chapter 414: Nabigla Sa Sweet Couple

Diyos ko!

Ano itong nakita nila?

Ano 'yung mga narinig nila?

Nabigla sila sa sweet couple na ito!

Biglaang pagmamahalan ng mag-asawa!

Sa oras din na iyon, lahat ay sabay sabay na tumingin kay Cheng Feng. Mukhang magsisimula nang magkagulo...

"Magkakaroon! Na! Tayo! Ng! Lady! Boss!?"

"Pfft! Assistant Chenge, hindi ka loyal ha! Paano mo naitago sa'min 'to?

"Muntik na kaming ma-tae sa takot!"

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/caught-off-guard-by-the-sweet-couple!_36656215605965809">www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/caught-off-guard-by-the-sweet-couple!_36656215605965809</a> for visiting.

"Kanina lang sabi niya bibigyan niya tayo ng bonus, dahil yun sa pinuri tayo ng lady boss, ano? Hindi nagugustuhan ni boss kapag nag-oovertime ang mga tao!"

"Hala, oo nga!"

...

Umirap ang mga mata ni Cheng, kahit naman siya halos ma-tae na!

Mabuti na okay lang silang dalawa, at dahil mamimigay ng bonus ang boss at marahan ang tono ng boses niya, malamang eh maayos na ang lahat at maaliwalas na ang langit.


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C414
  Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login