Forum Download app Gifts
21.83% Love To The Destiny / Chapter 19: 19 Revelation [ Tired to love(2)

19 Revelation [ Tired to love(2) - Love To The Destiny - Chapter 19 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 19: 19 Revelation [ Tired to love(2)

Hindi alam ni John kung saan pupunta. Ang alam lang nya pumunta sa parking lot. Para umuwi. Hindi nya akalain na magagawa ito ng kanyang sariling kaibigan. Nakita niya si Ramos na nasa likod nya. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/19-revelation-%5B-tired-to-love(2)_44570298707658595">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/19-revelation-%5B-tired-to-love(2)_44570298707658595</a> for visiting.

" Sabihin mo. Explain it ! " sigaw ni John.

" Ano natatakot ka? Magsuktukan na lang kaya tayo? Ano??? Alam ko namang lalaban ka !" hamon nya dito.

" Suntukin mo ako. Punch me. Ganyan ba talaga ang tunay na kaibigan sinasaksak ka patalikod ha! Ano bang kasalanan ko? Bakit mo to ginagawa " iyak ng iyak si John.

" Pre? Hindi ko naman sinadya. Aksidente lang yon " tumawa ng mahina siya.

" Really??? Bakit ako maniniwala sayo? Ano ba ang tingin mo sa akin tanga, bobo, ulaga! "

" Kung gusto mo pormahan mo. Okay lang naman sa akin. Kasi hindi ko maibigay ang kaylangan nya oras, panahon. Pahangang-ngayon nagsisi ako na iniwan ko sya ng mag-isa. Wla syang kadamay kung kailangan nya ng kasama. Pero anong nangyari mas pinalala mo ang sitwasyon " umalis si John sa harapan ni Ramos.

" May natitira pa ba dyan sa kalooban mo ng kaunting konsensya. Ha!!! "

" Pre??? Hayaan mo akong magpaliwang " sumakay si John sa kotse.

" Wag mo na ako tawaging kaibigan hindi na kita kilala " piandar na ni John ang sasakyan. Patuloy parin ang pagpukpuk ni Ramos sa sasakyan nito.

" Pre pakinggan mo ako. Pre " tuluyan nang umalis ang sasakyan nito palayo.

HINDI alam ni John kung anong gagawi. Gusto nyang saktan ang sarili. Sinuntok nito ng paulit-ulit ang manibela. Sumigaw siya ng napakalakas sa loob ng kotse. Umiyak sya ng paulit-ulit. I'm so TIRED TO LOVE . Narinig niyang tutunog ang cellphone nya. Sinagot nya ito.

" Hello Sino to? " tanong nya habang pinunasan ang luha.

" Why are you crying? Is there's a problem " tanong ni Tricia.

" Nothing. It's complicated nothing to talk about it " pagwawalang bahala nya.

" John don't deny it. You have a problem just talk to me " pinatay nya ang cellphone.

" Hello? John???!!! Hello!!! " nawalan na ng connection.

Umuwi sa bahay si John. Pinark ang sasakyan sa garage. Ni lock ng mabuti ang kotse. Pumasok sa bahay. Ipinatong ang gamit nya sa Console table. Humiga sa kama.

" I'm so TIRED TO LOVE. I'm so tired to love her " hanggang sa ipinikit nito ang mata. Para magpahinga na sa sobrang pagod.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C19
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login