Forum Download app Gifts
26.43% Love To The Destiny / Chapter 23: 23 Just save me

23 Just save me - Love To The Destiny - Chapter 23 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 23: 23 Just save me

Naliliyo na ako habang tinitigan ang basong tinutunga ko lamang kanina. Pamaya may isang lalaki tumabi sa akin.

" Hi nice to meet you Celine " sabay hawak nito sa balikat ko.

" Alsin mo nga ang kamay mo! Di ba sabi ni kuya tigilan mo na ako! Kalimutan mo na ang nangyari sa atin. Tapos na yon! Dapat iwasan na natin ang isa't-isa. Kalimutan mo narin na naging magkaibigan tayo dati " tinunga ko ang baso na may laman ng Whiskey.

" Pero kaibigan kita sasamahan kita kahit anong mangyari. Dahil mahal na mahal kita higit pa sa isang kaibigan " sabay halik sa aking kamay.

" Ano ba! umalis ka na! tigilan mo na ako " sigaw ko sa kanya.

" Hindi! Hindi ako aalis! Hindi kita hahayaan na mapapunta ka sa gagong yon. Hindi ako papayag " yon ang boses na lubos na kinakatakutan ko.

" Please leave me alone. I need a peace of mind " hinila nya ako palabas ng club. Kinaladkad wala akong lakas ng katawan para pigilan sya kadahilanan na lasing na ako pero bukas pa ang katinuan ko. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/23-just-save-me_44780105964242951">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/23-just-save-me_44780105964242951</a> for visiting.

" Sasama ka sa akin sa ayaw o sa gusto mo! " humikbi ako dahil mas hinigpitan pa nya ang hawak sa baraso ko . Sobra ng sakit.

" Tulong!!! Help!!!Tulong " pinasok ako nya ng malakas sa kotse.

John save me. Just Save Me please I need your help. Kuya Henry help me to this man. I need your help.

" Madali lang naman tayo. Pangako pasasayahin kita hindi mo kaylanman makakalimutan ang alala na ito " lalong gumapang sa aking kabuuan ang salitang iyon.

" Anong balak mong gawin? Ha?!!! " tumawa ng malakas ito.

" Wag kang mag-aalala. Paniguradong magkakaroon tayo ng maraming anak kesa sa gagong yon " lumuha ako gusko tulungan mo ako John please save me.

Nagpatuloy kami sa biyahe. Patuloy ang katahimikan nangatal ang kamay ko ano ang gagawin ko. Hinawakan niya ang binti ko napapikit na lang ako sa takot. Matapos buhok ko sinamyo pa nito.

" Ramos ano bang gusto mong gawin ko? Para tigilan mo na ako " nasamid pa pagkatapos.

" Kung papayag ka....." hinawakan niya ang leeg ko pababa.

" Just sex pagkatapos mawawala na ako sa buhay mo " nanaalinlangan ako sa isasagot ko. Hindi ko alam ang isasagot.

" Ano papayag ka?! Bilisan mo mabilis akong mainip " Huminga ako ng malalim.

" Ano?! Oo o Hindi " lalong nangatal ako sa takot.

Hinalikan nya ako ng walang paalam na para bang sabik sa laman. Hindi ako makahinga. Nanlaban ako pero wala ring nangyari. Pinagsisipa ko sya pero lalo lang nagalit ito. Umalis ito sa pagkakahalik sa akin. May kinuhang kutsilyo. Na lalo ko pang ikinatakot.

" I love you so much baby but kung papalag ka. You gonna die soon " lumaki ang mata ko sa kanya. Napaiyak na lang ako. Please help me.

Nang matapos nyang gawin ang balak sa akin. Hinalikan, ang katawan ko na parang walang awang pinagparausan ng paulit-ulit, pinagbantaan, pananakot na halos ikakamamatay ko na. Salamat naman na nakatulog sya. Nagkaroon ako dahilan para tumakas.

Dahan-dahang binuksan ko ang pinto ng kotse. Lumabas ako hindi ko na naisara ang pinto para hindi magkaroon ng ingay. Narito ako sa isang sitio na para bang walang tao. Na para bang kuliglig lamang ang nahuni sa paligid. Naglakad ako palayo. Kahit na pahikay-hikay.

' John save me, Please just save me '

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C23
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login