Forum Download app Gifts
43.67% Love To The Destiny / Chapter 38: 38 She went away

38 She went away - Love To The Destiny - Chapter 38 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 38: 38 She went away

Tumunog na ang alarm clock. Ibig sabihin late na ako. Nakakainis bad trip! Nang matapos ako maligo, kumain, at magayos ng porma. Kinuha ko na ang gamit ko at umalis na. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/38-she-went-away_47282357937427174">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/38-she-went-away_47282357937427174</a> for visiting.

**********

Nang pumasok na ako sa opisina. Humarap agad ako sa salamin. Malapit lamang sa lamesa ko. Napakagwapo ko talaga haha.

"Jenny!!!! " tawag ko sa kanya. Nasan ba sya? Dapat mas maaga sya sa akin.

" What can I help you sir? " bakit kaya sya ganun ang suot. Di bale na nga lang. Mabuti na lang at nakaformal sya.

" Did I have appointments? " inaayos ko ang neck tie ko.

" No sir besides next week na lang daw po " sagot nya. Ayos! haha

" May iba pa po ba kayong kailangan? " tanong nya. Umiling ako.

" Nothing. You can go now " Sabi ko.

" Okay sir " umalis na sya sa office.

Umupo na ako sa swivel chair. Napatitig ako dun sa kulay yellow na papel. Na nakakapit sa lamesa ko. Kinuha ko yun.

I read the message. Nasan kaya sya?

Agad umalis ako sa opisina. Pumunta ako sa hotel ni Celine.

" Sir Sino po ba ang hinahanap nyo? " nakasunod pala ang secretary ko.

" Nasan si Celine? " tanong ko.

" Kanina pa po syang umalis. Alas-6:00 " Umupo ako sa kama.

" Sige bumalik kana sa trabaho " umalis na nga ito. Tapos sinarado ang pinto.

" Wala na pala sya. Hindi ko na sya inabutan pa. Kung sana maaga akong nagising. Nakita ko pa ulit sya " Sabi ko sa sarili ko.

" Kahit sa maikling panahon. Binago mo ako, oo isa akong babaero, laging nagpapaiyak ng babae, at ginagawa lamang pampalipas oras ang mga babae. Pero nung nakilala kita nag-iba ang ihip ng hangin. Pangakong pagbumalik ka dito. Pasasayahin kita hindi ko hahayaan na umiyak kang muli dahil sa John na yon " Tumayo na ito at umalis sa kwarto. May mahalaga pa syang gagawin pamayang hapon.

Hindi mapaliwanag ng binata ang kanyang nadarama. Kapag naalala nya ang dalaga. Mapang-akit ang mata nito lahat sa kanya maganda. Mukhang nabighani na nga ito sa dalaga.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C38
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login