Forum Download app Gifts

Panimula - Sweet But Psycho (On-Going)TL by Lia_Nicole_Leonora full book limited free

Sweet But Psycho (On-Going)TL Sweet But Psycho (On-Going)TL original

Sweet But Psycho (On-Going)TL

Author: Lia_Nicole_Leonora

© Webnovel

Panimula

Ang pagiging malayo ba sa tao ay isang senyales na ayaw mong masaktan? Ayaw mong ikahiya at husgahan? Sa katunayan tama nga ang mga ito ngunit sa isang mala-anghel na muka at matatamis na ngiti, maaaring nakatago ang maitim na usok ng lihim na pilit ikinukubli sa liwanag na sikat ng araw. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/sweet-but-psycho-(on-going)tl_15568091805875605/panimula_41790544585736718">www.webnovel.com/book/sweet-but-psycho-(on-going)tl_15568091805875605/panimula_41790544585736718</a> for visiting.

Ang bawat mabigat at maingay na hakbang sa umaga ay maingat at tahimik sa gabi. Ngunit tama nga na pagkatiwalaan mo ang isang taong hindi mapagkakatiwalaan dahil sila mismo ang magdadala sayo at maisakatuparan ang lihim na iyon. Ang nagaalab na puso ay magdadala sa iyo ng init sa lamig ng gabi. Maaari mo nga bang pagkatiwalaan ang taong minsan nang sumira sa iyo o pagkatiwalaan ang taong sisira palang sa buhay mo? Tunghayan ang buhay na minsan mo nang pilit tinatago sa kaibuturan ng iyong pagkatao.

! Plagiarism is a crime.

—Leeyah


next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login