Forum Download app Gifts
96.89% The Devilish CEO / Chapter 1000: Chapter 130 Promise

Chapter 130 Promise - The Devilish CEO - Chapter 1000 by International_Pen full book limited free

Chapter 1000: Chapter 130 Promise

(Sena POV)

"Hindi. Sa di nga niya nakikita ang ginagawa ko para mapansin niya ako."

"Sa ginawa mo nga ngayon Baby, napansin ka niya. Kaya naririto ka diba?" Tama pa ba ang pinagsasabi ko, o pinipilosopohan ko na ang bata? "Kaya wag mong sabihin na di ka niya napapansin. Matulog ka na. Di kita iiwan dito." 

Lumapit na ako sa kanya at inayos ang kumot nito. 

"Promise, di niyo po ako iiwan?"

"Promise."

"Habang wala po si Mommy dito. Maari bang ikaw na muna maging kakampi ko?" Na-iiyak siya. Oo, kala nga niya wala siyang kakampi.

"Oo naman. Tulog na." Upo ko sa gilid ng kama… at Napapatapik sa balikat niya. Hangang sa di ko nga namalayan, napapa-lullaby na ako dito. 

Napahikab ako. At muli ipinikit ko ang aking mga mata. Saka nakatulog sa tabi nito.

(Sean POV)

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-130-promise_53156121136912962">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-130-promise_53156121136912962</a> for visiting.

next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C1000
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login