Forum Download app Gifts
97.28% The Devilish CEO / Chapter 1004: Chapter 134 Treat her well, Daddy. Win her back

Chapter 134 Treat her well, Daddy. Win her back - The Devilish CEO - Chapter 1004 by International_Pen full book limited free

Chapter 1004: Chapter 134 Treat her well, Daddy. Win her back

(Sena POV)

Pagbabanta ni Sean. Kailangan ko na ba talagang matakot? Alam ko naman na pasok na ako sa kompanya niya eh. Ang lakas kaya ng backer ko. Siya lang naman. At sa pagka-alam ko gagawin ni Sean ang lahat basta nga di ko iwan ang mga bata. 

Good. 

Naligo nga ako. Sa aking paglabas nakahanda na ang isusuot ko. Formal attire kung meron nga akong interview ngayon. Tinulungan ako ng mga katulong na pumalit kay Cecile, pasamantala ata. Hinayaan ko na lang gawin ang trabaho nila. 

Sa paglabas ko, nadatnan ko sa ibaba si Sean abala sa kausap nitong nasa kabilang linya. Naka nakabusiness suit na nga din. Wala paring kupas ang mga damit niyang ipinapakita sa lahat kung gaano nga siya makapangyarihan sa larangan ng negosyo. Plus, ang nakakanamnam niyang ka-gwapuhan. 

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-134-treat-her-well-daddy.-win-her-back_53193896968121817">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-134-treat-her-well-daddy.-win-her-back_53193896968121817</a> for visiting.

Yung totoo Sean, tumatanda ka pa ba? 


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C1004
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login