Forum Download app Gifts
97.57% The Devilish CEO / Chapter 1007: Chapter 137 Please Follow Me

Chapter 137 Please Follow Me - The Devilish CEO - Chapter 1007 by International_Pen full book limited free

Chapter 1007: Chapter 137 Please Follow Me

(Sena POV)

Napatitig ako sa gusali na siyang mapapabuntong hininga ka na lang sa sobrang taas. Saka nga pinagpatuloy ko ang pagdadarive hangang sa basement parking. Parang normal lang na meron nga akong appointment sa lugar na ito. 

Tumampad sa akin ang security at sinabi ko nga na meron akong interview. Wala silang alam kung sino nga ba ako sa buhay ni Sean. Five years, nagtagumpay si Rymalene na burahin ang tungkol sa akin. Para nga di ako maalala ni Rymalene. 

Hay naku Rymalene. Tignan mo tuloy ang ginawa mo, lalong naging ulol sa akin si Sean. 

"Please follow me." Ani ng receptionist. Sa ganda nito parang kasama na sa naging contestant ng Miss universe. Sumunod ako sa kanya na inaayos ko ng bahagyang ang buhok ko. 

Minsan na din ako nakapunta dito, pero halata ang mga pagbabago. Laging tandaan na kahit sa negosyo nga dapat sumusunod sa medornong pagbabago na nangyayari. 

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-137-please-follow-me_53223451174959553">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/chapter-137-please-follow-me_53223451174959553</a> for visiting.

next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C1007
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login